Nowe ujęcie badań społecznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Słaby, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł proponuje pozostawienie stosowanej dotychczas metodologii badań społecznych, skoncentrowanej na badaniu poziomu i jakości życia, które są niespójne i nieporównywalne. Nowe propozycje „sygnalizacji?” charakteru, dotyczą standardowego podejścia opartego na unijnych wskaźnikach wykluczenia społecznego oraz analizy dywersyfikacji opartej na pozycyjnych numerycznych modelach taksonomicznych.
This article proposes leaving methodology of social research used so far, concentrated on examining the level and quality of life which are uncoherent and uncomparable. New proposals, of „signalling?” character, concern the standard approach based on the EU social exclusion indicators and the diversification analysis based on positional numerical taxonomy models.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 57-66