Badanie zdolności szczepów drożdży Ogataea (Hansenula) polymorpha z nadprodukcją flawoprotein – produktów genów CYB2 i DLD1 – do detoksykacji chromianu i D-mleczanu

Abstrakt
W niniejszej pracy badano potencjał wykorzystania niekonwencjonalnych, termotolerancyjnych, metylotroficznych drożdży Hansenula (Ogataea) polymorpha, jako źródło flawoprotein: flawocytochromu b2 i dehydrogenazy D-mleczanu, do detoksykacji D - mleczanu oraz chromianu. Enzymy te charakteryzują się absolutną stereospecyficznością do substratu (L- lub D-mleczanu, odpowiednio), nie posiadają natomiast, specyficznego akceptora elektronów in vitro. Zastosowanie komórek szczepu rekombinowanego tr6 drożdży H. polymorpha (żywych oraz permabilizowanych, liofilizowanych), ze zwiększoną syntezą dehydrogenazy D-mleczanu i pozbawionych aktywności oksydacyjnej względem L-mleczanu, umożliwiło oksydacyjną detoksykację D-mleczanu. Wykazano ponadto, że drożdże H. polymorpha tr1, wykazujące zwiększoną syntezę flawocytochromu b2, posiadają zdolność do zewnątrzkomórkowej redukcji toksycznego chromianu i chelatacji chromu(III), czego wynikiem było powstawanie biokompleksów Cr(III) w podłożu hodowlanym. Jak wykazała analiza fizyko-chemiczna, wyizolowane biokompleksy Cr(III) składają się przynajmniej z dwóch komponentów. Wyraźnie pochłaniają światło w zakresie UV, słabiej w zakresie VIS oraz fluoryzują na zielono. Posiadają także właściwości antyoksydacyjne. Otrzymane bio-kompleksy Cr(III) wykazują pozytywną biologiczną aktywność w badaniach fizjologicznych z użyciem szczurów jako modelu badawczego.
In the present study, it was investigated the potential use of unconventional, thermotolerant, methylotrophic yeast Hansenula polymorpha, as a source of flavoproteins: flavocytochrome b2 and D-lactate dehydrogenase, to detoxify D - lactate and chromate. These enzymes are characterized by an absolute stereospecificity toward substrate (L- or D-lactate, respectively), but no selectivity to the electron acceptors in vitro. Using the cells of the recombinant strain of H. polymorpha tr6 (live and permeabilized, lyophilized) with increased synthesis of D-lactate dehydrogenase and avoid of L-lactate oxidizing activity, allows oxidative detoxification of D-lactate. It was also shown that the yeast H. polymorpha tr1, overexpressing flavocytochrome b2, has the extracellular capacity to reduce toxic chromate and to chelate chromium(III), resulting in the formation of Cr(III) biocomplexes in the culture medium. The physico-chemical analysis shows that isolated biocomplexes Cr(III) consist of at least two components. The complexes have strong absorbance peaks in UV spectrum, weaker in VIS spectrum and are also able for a green fluorescence. They reveal an antioxidant activity. The isolated Cr(III) bio-complexes show a positive biological activity in physiological studies using rats as the test model.
Opis
Słowa kluczowe
Chromian , D-mleczan , drożdże , biokompleksy chromu(III) , Chromate , D-lactate , yeast , chromium(III) biocomplexes
Cytowanie