Deep fake – postęp technologiczny a prawo karne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Garcia Vera, Gabriela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pojęcie deep fake odnosi się do technologii, która dzięki użyciu sztucznej inteligencji generuje obrazy, filmy i nagrania symulujące rzeczywistość. Postęp techniczny i technologiczny w ostatnich latach sprawił, że tworzenie deep fake jest jeszcze łatwiejsze i szybsze do wykonania a otrzymane rezultaty bardziej realistyczne. Tym samym, deep fake stanowi poważne zagrożenie dla wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego. Mając powyższe na uwadze, tematem artykułu jest przybliżenie zagadnienie deep faków z perspektywy polskiego prawa karnego. Wskazane zostaną zagrożenia wynikających z ich funkcjonowania oraz problemy prawnokarne. Wynikiem przeprowadzonych rozważań ma być wskazanie, że w obecnym stanie prawnym deep fake może podlegać penalizacji na gruncie prawa karnego, jednakże ochrona ta jest jedynie fragmentaryczna. Ponadto, wprowadzenie nowych regulacji prawnych jest również kwestią problematyczną, albowiem wprowadzenie regulacji zakazujących wszystkich deepfaków wkraczałoby w zakres konstytucyjnie chronionej wolności wypowiedzi.
The concept of deep fake refers to technology that, thanks to the use of artificial intelligence, generates images, videos and recordings that simulate reality. Technical and technological progress in recent years has made creating deep fakes even easier and faster, and the results obtained are more realistic. Therefore, deep fake poses a serious threat to many areas of social and economic life. With the above in mind, the topic of the article is to present the issue of deep fakes from the perspective of Polish criminal law. The threats resulting from their operation and criminal law problems will be indicated. The result of the considerations carried out is to indicate that, in the current legal situation, deep fakes may be subject to penalization under criminal law, but this protection is only fragmentary. Moreover, the introduction of new legal regulations is also a problematic issue, because the introduction of regulations banning all deep fakes would violate the scope of constitutionally protected freedom of expression.
Opis
Słowa kluczowe
deep fake , polskie prawo karne , odpowiedzialność karna , międzynarodowe prawo karne , sztuczna inteligencja , prawo nowych technologii , Polish criminal law , criminal liability , international criminal law , artificial intelligence , new technology law
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (44) 2024, s. 39-53