Branża wypożyczalni samochodów w dobie pandemii COVID-19 – pragmatyzm w zarządzaniu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Gierczak-Korzeniowska, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja inicjatyw oraz rozwiązań stosowanych przez wypożyczalnie samochodów w czasie pandemii COVID-19. Prezentowane w tekście analizy dotyczą wyników badania przeprowadzonego w agencjach wynajmu samochodów zlokalizowanych w Porcie Lotniczym im. Václava Havla w Pradze. W części teoretycznej przeprowadzono kwerendę literatury, natomiast do opracowania części empirycznej wykorzystano kwestionariusz ankiety. Przeprowadzone badania pokazały, że wybuch pandemii COVID-19 w istotny sposób zahamował i ograniczył rozwój oraz funkcjonowanie branży wypożyczalni samochodów. W badanych agencjach odnotowano 50% spadek liczby zamówień. Straty doprowadziły do ograniczania kosztów, które przełożyły się na zwolnienia lub zmiany umów z pracownikami. Dokonano zbycia aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością firmy oraz podjęto współpracę z innymi podmiotami, aby zdywersyfikować źródła dochodu i potencjalnych klientów w czasie obostrzeń pandemicznych. Istotnej zmianie uległa także kategoria klienta wypożyczalni samochodów, a co za tym idzie, modele mobilności podróżnych korzystających z usług wypożyczalni samochodów. Pojawiły się wydatki na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników i klientów, które stanowiły dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorstw. Wyniki badań mogą stanowić źródło informacji dla agencji, które w przyszłości mogą być narażone na podobne i trudne sytuacje.
The aim of the article is to identify initiatives and solutions used by car rental companies during the COVID-19 pandemic. The presented analyses concern the results of research conducted at car rental agencies located at Václav Havel Airport in Prague. The theoretical part involved a literature search, while a survey questionnaire was used to develop the empirical part. The study showed that the outbreak of the COVID-19 pandemic significantly hindered and limited the development and operation of the car rental industry. The surveyed agencies recorded a 50% decrease in the number of orders. Losses led to cost reductions, which translated into redundancies or changes in staff contracts. To diversify the sources of income and potential customers during the pandemic restrictions, assets not related to the company’s core business were disposed of and cooperation with other entities was initiated. The car rental customer profile and, consequently, the mobility patterns of travellers using car rental services also changed significantly. Expenditure on employee and customer health and safety arose, which placed an additional burden on the businesses. The results of the research may be a source of information for agencies that may meet similar and difficult conditions in the future.
Opis
Słowa kluczowe
branża wypożyczalni samochodów , transport , Praga , pandemia COVID-19 , zarządzanie , usługa wynajmu samochodów , car rental industry , Prague , COVID-19 pandemic , management , car rental service
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 73(1)/2023, s. 152-165