Blogi korporacyjne w kreowaniu relacji z klientami

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Wyrwisz, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie blogów korporacyjnych, nazywanych również blogami firmowymi, jako ważnych współcześnie kanałów komunikacji marketingowej umożliwiających budowanie i utrzymywanie relacji z klientami. W dobie digitalizacji procesów marketingowych blogi stały się nowoczesnym i wartościowym narzędziem komunikacji z otoczeniem. Opierają się na prostym schemacie działania poprzez udostępnienie treści, która adresowana jest do szeroko rozumianego otoczenia społecznego, w tym szczególnie do potencjalnych oraz aktualnych klientów. Treść ta musi jednak spełniać warunek dużej atrakcyjności i użyteczności dla odbiorcy, by zwrócić jego uwagę i wzbudzić zainteresowanie i zaangażowanie. W ten sposób blogi pozwalają na interakcję z klientami, a w konsekwencji także na utrwalanie relacji. Blogi skutecznie wykorzystują aktualne trendy w komunikacji z otoczeniem oraz unikalne funkcjonalności oferowane przez Internet. Rozważania w artykule prowadzone są wokół tezy: w warunkach cyfryzacji komunikacji organizacji z otoczeniem blogi korporacyjne mogą stanowić narzędzie kreowania więzi z klientami. W artykule zaprezentowano podejście badawcze oparte o kwerendę piśmiennictwa oraz badania empiryczne. Wychodząc od definicji bloga przybliżono ich charakterystykę i rodzaje, wskazano również rolę blogów korporacyjnych. W szczególności w oparciu o badania empiryczne dokonano oceny wykorzystania blogów korporacyjnych w tworzeniu relacji proaktywnych i partnerskich z klientami. Zaobserwowano istotne zainteresowanie klientów blogami firmowymi. Klienci postrzegają je jako ważne narzędzie komunikowania z organizacją, przypisując mu również rolę nawiązywania bliższych relacji. Badani wskazali istotne atrybuty, jakie powinien posiadać blog firmowy oraz kluczowe elementy tworzenia relacji.
The purpose of the article is to describe corporate blogs, also called company blogs, as important marketing instruments enabling building and holding relations with modern customers. In the era of marketing processes digitization blogs became modern and valuable tools of communication with the company’s environment. They are based on a simple outline of action by making available contents, which is being addressed to widely understood social environment, particularly to potential and current customers. The contents must however attractive and useful for the recipient to attract his attention and to raise the interest and commitment. In this way blogs allow to interact with customers and in consequence to strengthen the relation. Blogs effectively use current trends in communication with the environment and unique features offered by the Internet. Dissertations in the article are being kept around the thesis: under the conditions of the digitization of the communication of the organization with the environment corporate blogs can be the tool of creating the bond with customers. The article presents a research approach leaning against preliminary research of the writing and empirical examinations were presented. The article indicates the definition of the blog, characteristics and kinds of blogs and a role of corporate blogs. Based on empirical examinations the estimation of using corporate blogs in creating proactive and partner relations with customers was given. An essential interest of customers in company blogs was observed. Customers perceive them as the important tool of communicating with the organization, assigning also the role of establishing closer relations. Respondents showed significant attributes a company blog should have and key elements of creating the relation.
Opis
Słowa kluczowe
blog korporacyjny , blog firmowy , marketing relacji , corporate blog , company blog , relationship marketing
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 437-448