„Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” w aspekcie spójności społeczno-gospodarczej i rozwiązań kryzysogennych. Część I: Założenia i zakres przedmiotowy dokumentu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Piontek, Franciszek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zakres przedmiotowy niniejszego artykułu dotyczy kategorii spójność społeczno-ekonomiczna uzupełnionej o wymiar strategiczny i przestrzenny. Rozważania przeprowadzono na bazie dokumentu rządowego KPZK 2030, w szczególności (w części I) na bazie przyjętych założeń, nadrzędnego priorytetu oraz struktury i zakresu przedmiotowego – przyjętych w dokumencie. W rozważaniach przyjęto hipotezę: dokument KPZK 2030 w ograniczonym zakresie podejmuje wyzwania związane z zapewnieniem wewnętrznej spójności społeczno-gospodarczej Polski – i to w okresie perspektywicznym – a równocześnie spójność w wymiarze egzogenicznym przedkłada on ponad spójność o charakterze endogenicznym. Przeprowadzona analiza o charakterze merytorycznym i metodologicznym pozwoliła sformułować dziesięć wniosków, a do najważniejszych należą: • w studiach nad nierównościami i równością społeczno-ekonomiczną kraju nie wolno pomijać dokumentów rządowych, • dokumenty te mogą zawierać rozwiązania kryzysogenne – w aspekcie spójności społeczno-ekonomicznej – o wymiarze strategicznym.
A scope of this article concerns the category of socio-economic cohesion, supplemented with a strategic and spatial dimension. Considerations were made on the basis of a government document NSDC 2030, especially (in the first part) on the basis of the assumptions, priorities, structure and scope that were adopted in the document. In the consideration the hypothesis was adopted: the document NSDC 2030 to a limited extent takes up the challenges associated with ensuring internal socio-economic cohesion in Poland – in the future – and, at the same time, gives priority to consistency in the exogenous terms above the consistency of the endogenous nature. The conducted analysis of substantive and methodological character allowed to formulate ten conclusions, and the most important are: • when conducting studies about inequalities and socio-economic equality of a country it is not allowed to omit government documents, • these documents may contain solutions that create crisis – in terms of socio-economic cohesion – in its strategic dimension.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 7–26