Rozwój województwa podlaskiego a polityka spójności

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Wojsznis, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wstąpienie Polski w struktury unijne pokazało zróżnicowania, jakie występują w rozwoju krajów bloku unijnego, jak i w obrębie poszczególnych państw. Polityka spójności dąży do niwelowania różnic pomiędzy krajami, jak i pomiędzy regionami, co jest szczególnie ważne, jeżeli zwrócimy uwagę na integrację gospodarczą, która daje korzyści jedynie regionom dobrze rozwiniętym, a omija regiony o niskim potencjale gospodarczym. W artykule scharakteryzowano społeczno-gospodarcze wskaźniki rozwoju województwa podlaskiego, poczynając od 2004 r. i porównano je do danych ogólnokrajowych oraz prześledzono założenia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”, która zawiera kierunki prac mające przyspieszyć rozwój województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Przeanalizowano również obszary wzajemnych relacji celów strategicznych, priorytetów i działań „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.”. Analiza wskaźników społecznych, gospodarczych i ekonomicznych pozwoliła na wskazanie działań, które przyczyniły się do rozwoju Podlasia oraz zakresu zagadnień, które wymagają dalszej uwagi ze strony władz centralnych, jak i samorządowych.
Accession of Poland into the European Union structures showed differentions in the development of the countries of the union block as in the grounds of individual states. The politics cohesion aims to levelling differences among countries what is particularly important among regions if we pay the attention to the economic integration which gives advantages to only well developed regions, and avoids regions with the low economic potential. Beginning from 2004 the social-economic coefficients of the development of the podlaskie voivodeship were characterized in the article and compared to nationwide data and traced the foundations of „the Strategy of the social-economic development of the Eastern Poland till year 2020”, which contains the directions of activity to accelerate development of the lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie and warmińsko-mazurskie voivodeship. The areas of the mutual reports of strategic aims, preferences and workings were also analysed in the „Strategy Development of Podlaskie voivodeship to 2020”. Analysis of social, economic coefficients allowed to the indication of the workings which contributed to the development Podlaskie voivodeship and the range of the questions which require the more far attention from the party of central powers and council.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 355–364