Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Plechawska-Wójcik, Małgorzata
Borys, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia doświadczenia związanie z tworzeniem, wdrożeniem i uruchomieniem Portalu wymiany wiedzy. Aplikacja ta stworzona została na potrzeby projektu „Absolwent na miarę czasu” współfinansowanego przez Unię Europejską na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej na kierunku Informatyka. Portal jest odpowiedzialny za gromadzenie i wymianę wiedzy w trójkącie: uczelnia wyższa, przemysł oraz studenci i absolwenci uczelni. Artykuł przedstawia ogólne założenia systemów zarządzania wiedzą z uwzględnieniem zarówno kwestii technologicznych, jak i mentalnych użytkowników. Przedstawiono również założenia i wymagania aplikacji, określono typy użytkowników oraz główne moduły systemu. Artykuł przedstawia także potencjalne oraz faktyczne korzyści wynikające z wykorzystania systemu dla poszczególnych stron współpracy. Przedstawiona została także analiza wykorzystania aplikacji z uwzględnieniem rankingów popularności kategorii, wpisów dostępnych w repozytorium oraz podziału na poszczególne działy takie jak: artykuły tematyczne, staże i praktyki, ogłoszenia, prace dyplomowe. Artykuł zawiera także analizę problemów oraz ograniczeń aplikacji, a także opis trudności, jakie napotkano podczas wdrożenia i utrzymania portalu. Uwzględniono także aktywość poszczególnych grup użytkowników.
The article presents experiences associated with the creation, implementation and running of knowledge sharing portal. This application was created for the project "A graduate of our time" cofinanced by the European Union at the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science of Lublin Technical University, in Computer Science. The portal is responsible for the collection and exchange of knowledge in the triangle: university, industry, and university’s students and graduates. Article presents a broad outline of knowledge management systems, taking into account both: technical issues and users mentality. It also presents the application’s idea and requirements, as well as specified types of users and the main modules of the system. The article presents also the potential and actual benefits of the system for individual project partners. The analysis of the use of the application is presented. It takes into account the popularity of categories, entries in the repository. Division into different sections such as topical articles, internships and traineeships, announcements, diploma theses is also considered. The paper contains an analysis of the application’s problems and limitations as well as description of the difficulties encountered during implementation and maintenance of the portal. The activity of individual user groups was also taken into account.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 270–284