Partycypacja polityczna w biografiach kobiet na przykładzie samorządu terytorialnego

Abstrakt
W dysertacji przedmiotem badania uczyniono subiektywny obraz społecznej rzeczywistości kobiet pełniących rolę radnych w organach stanowiących JST, celem zaś było rozpoznanie i prezentacja świata społecznego radnych. Dążono do uchwycenia specyfiki tego świata oraz prezentacji doświadczeń biograficznych badanych zarówno przed przekroczeniem granicy tego świata, jak i po staniu się jego członkiem. Dysertacja składa się z trzech części: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej oraz wstępu i zakończenia. Wskazane treści zaprezentowano w dziewięciu rozdziałach. Cztery pierwsze mają charakter teoretyczny. Zawierają rozważania koncentrujące się wokół pojęcia „partycypacja polityczna”, prezentują również specyfikę aktywności publicznej kobiet oraz uwarunkowania reprezentacji politycznej kobiet w samorządzie terytorialnym. Rozważania teoretyczne wieńczy rozdział, w którym zaprezentowano paradygmat socjologiczny stanowiący podbudowę prowadzonych badań, którym uczyniono teorię konfliktu oraz teorię interakcjonistyczną. Część metodologiczna prezentuje podjęty w pracy problem badawczy rozpoznany dzięki zastosowaniu metody biograficznej zgodnie z założeniami koncepcji F. Schützego, którą uznano za podejście najbardziej właściwe dla przedsiębranych badań naukowych. Kolejne cztery rozdziały prezentują analizę i interpretację wyników przeprowadzonych badań empirycznych.
In the dissertation, the subject of the study was a subjective image of the social reality of women who act as councilors in the bodies constituting JST, and the aim was to recognize and presentation of the social world of councilors. The aim was to capture the specificity of this world and to present biographical experiences of the respondents both before crossing the border of this world and after becoming a member.The dissertation consists of three parts: theoretical, methodological and empirical, as well as introduction and conclusion. The indicated content is presented in nine chapters. The first four are theoretical. They contain considerations focused on the concept of "political participation", they also present the specificity of women's public activity and the determinants of women's political representation in local government. Theoretical considerations are crowned by a chapter in which the sociological paradigm constituting the foundation of the conducted research was presented, which made conflict theory and interaction theory.The methodological part presents the research problem taken up in the work, identified by the application of the biographical method in accordance with the assumptions of the concept of F. Schütze, which was considered the most appropriate approach for the undertaken scientific research. The next four chapters present an analysis and interpretation of the results of empirical research.
Opis
Promotor: dr hab. Beata Szluz, prof. UR - 599 s.
Słowa kluczowe
Partycypacja , kobieta , biografia , samorząd terytorialny , Participation , woman , biography , local government
Cytowanie