Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik modernizacji polskiej gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Puchalska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Inwestycje zagraniczne są postrzegane jako jeden z ważniejszych czynników innowacyjności, wzrostu i modernizacji gospodarki. Znaczenie ich jest szczególnie duże, gdy niedobór środków finansowych uniemożliwia podejmowanie inwestycji. Niestety, ocena wpływu kapitału zagranicznego na zachodzące zmiany gospodarki polskiej jest niezwykle trudna i nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Wynika to ze złożoności tej problematyki, przejawiającej się m.in. występowaniem zarówno wielu pozytywnych, jak i negatywnych skutków oddziaływania inwestorów zagranicznych na funkcjonowanie gospodarki kraju goszczącego. Opracowanie prezentuje stan zagranicznych inwestycji oraz wybrane aspekty efektu napływu inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę. Od lat w Polsce rośnie liczba zarejestrowanych podmiotów z kapitałem zagranicznym. W 2012 roku powstało ich 1712 wobec 1536 w 2011 roku. Podmioty te deklarują coraz wyższą wartość kapitału zagranicznego i coraz wyższe wydatki inwestycyjne. Wśród podmiotów utworzonych w 2012 roku było 1397 nowych jednostek, tzw. greenfield. Z kolei w wyniku przekształceń utworzono 315 jednostek.
Foreign investment is seen as one of the most important factors of innovation, growth and modernization of the economy. The meaning of foreign investment is particulary large, if the shortage of funds prevents making investment. Unfortunately, assessment of the impact of foreign capital on the changes of the Polish economy is extremely difficult and doesn’t allow to draw definitiv conclusions. This is due to the complexity of the problem, which is manifested, among others, the occurrence of both many positive and negative effects of foreign investors on the functioning of the economy of the host country. The study presents the condition of foreign investment and some aspects of the effect of the influx of foreign investment in the Polish economy. For years in Poland has increased the number of registered companies with foreign capital. In 2012 was founded 1712 such companies against 1,536 in 2011. These entities declare a higher value of foreign capital and rising capital expenditure. Among the entities set up in 2012, 1,397 were new units, so- called - greenfield. In turn, as a result of transformation, were set up 315 units.
Opis
Słowa kluczowe
bezpośrednie inwestycje zagraniczne , napływ kapitału zagranicznego , modernizacja gospodarki , Foreign direct investment , inflow of foreign capital , the modernization of the economy
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 400–411