Nierówności społeczne w przestrzeni Warszawy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Kuć-Czajkowska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Polaryzacja społeczno-przestrzenna przybiera szczególnie jaskrawą postać w miastach postsocjalistycznych, takich jak Warszawa, gdzie procesy różnicowania się społeczeństwa w przestrzeni, typowe dla gospodarki rynkowej, skutkują „uwolnieniem” rynku mieszkaniowego. Konkurencja o atrakcyjne lokalizacje oraz swoboda co do wyboru warunków i miejsca zamieszkania sprawiają, że rozproszone struktury miejskie zaczynają się porządkować zgodnie z prawami rynku, określając w ten sposób stopień atrakcyjności obszarów. Postępujący proces bogacenia się stosunkowo wąskich, elitarnych grup ludności, przy pauperyzacji (ubożeniu) znacznej części społeczeństwa, nieuchronnie przyczynia się do przestrzennej agregacji oraz pogłębiania różnic między obszarami zajmowanymi przez najbiedniejszych i najbogatszych. W artykule przedstawiono zróżnicowanie społeczne w przestrzeni Warszawy, powodowane: konkurencją na rynku nieruchomości mieszkaniowych, dążeniem jednostek i gospodarstw domowych do przebywania „między swoimi” oraz symbolicznych wartości przywiązywanych do przestrzeni, tzw. „dobrych” i „złych” dzielnic. Każdy z tych czynników warunkowany jest poziomem wykształcenia, miejscem zatrudnienia, osiąganym dochodem, a więc pozycją w strukturze społecznej.
In the post-socialist cities, such as Warsaw, the social and spatial polarisations have assumed peculiar shape. The processes of differential society in an urban space are caused by: the competition between attractive locations and free choice of people in relation to a place of their residence. In the paper the author presents social inequalities in the urban space of Warsaw. Among principles, mechanisms of formation and changes of social and spatial structures of Polish capital city, the author points at: the real estate market competition, the individual and householders’ aspirations to live between entities of “the same status”, stereotypical thinking about Warsaw’s urban space, namely about “good” and “bad” districts. Each of these factors depends on the level of education, place of employment, level of incomes, which is the position of inhabitants in the social structure.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 194-210