Zasady wyznaczające relacje pomiędzy państwem a przedsiębiorcami na gruncie Prawa przedsiębiorców – wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Kowalski, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Z uwagi na znaczącą dynamikę procesów gospodarczych bezpośrednio wpływających na zasady wykonywania działalności gospodarczej, prawodawca aktywnie dostosowuje otoczenie prawne przedsiębiorców do zmieniających się okoliczności. Zmiany przepisów, polegające w szczególności na rozszerzaniu obowiązków przedsiębiorcy, stanowią przyczynek, do co raz częstszych interakcji pomiędzy państwem (w szczególności organami administracji publicznej) a przedsiębiorcą. Przedmiotem opracowania jest ocena szeroko rozumianych relacji pomiędzy organami administracji publicznej, a przedsiębiorcami, które wynikają z przyjętych obecnie ram prawnych. Ramy prawne tych relacji wyznaczone są w różnych aktach prawnych. W ostatnich latach szczególne znaczenie w określeniu zasad współpracy pomiędzy organami administracji publicznej a przedsiębiorcami nadano ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Jednym z nadrzędnych jej celów było zwiększenie pewności prawnej przedsiębiorców m.in. poprzez uporządkowanie zasad działalności organów administracji publicznej w odniesieniu do przedsiębiorców. Dlatego na potrzeby opracowania przeanalizowane zostały przyczyny i skutki rozszerzenia zakresu relacji pomiędzy państwem a przedsiębiorcą, a także przenalizowany został wpływ regulacji dotyczących standardów działania administracji publicznej – w szczególności Prawa przedsiębiorców – na praktykę działalności organów publicznych.
Due to the significant dynamics of economic processes directly affecting the principles of conducting business activity, the legislator actively adjusts the legal environment of entrepreneurs to changing circumstances. Amendments to regulations, consisting in particular in extending the obligations of the entrepreneur, contribute to the more and more frequent interactions between the state (in particular public administration bodies) and the entrepreneur. The subject of the study is the assessment of broadly understood relations between public administration and entrepreneurs, which result from the currently adopted legal framework. The legal framework for these relations is set out in various legal acts. In recent years, the Act of March 6, 2018, Entrepreneurs' Law, has been given particular importance in defining the principles of cooperation between public administration authorities and entrepreneurs. One of its overarching goals was to increase the legal certainty of entrepreneurs, including by organizing the principles of operation of public administration bodies in relation to entrepreneurs. Therefore, for the purposes of the study, the causes and effects of extending the scope of relations between the state and the entrepreneur were analyzed, and the impact of regulations on the standards of public administration operation - in particular the Law of Entrepreneurs - on the practice of public authorities' operation was analyzed.
Opis
Słowa kluczowe
prawo przedsiębiorców , administracja publiczna , relacje państwo–przedsiębiorca , entrepreneurs law , public administration , state–entrepreneur relations
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (44) 2024, s. 147-159