Kapitał ludzki jako czynnik determinujący zdolność konkurencyjną gospodarki narodowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Ślusarczyk, Bogusław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Jednym z głównych czynników dynamizujących wzrost gospodarczy i zapewniających zdolność konkurencyjną wielu nowoczesnych krajów jest jakość kapitału ludzkiego. Dzięki kategorii kapitału ludzkiego osiągnięto diametralny zwrot w myśleniu o ekonomizacji przynajmniej w kilku aspektach, a przede wszystkim w zakresie kryteriów i warunków zdolności konkurencyjnej poszczególnych krajów oraz możliwości zmniejszania dystansu rozwojowego. Uważa się, że aby skutecznie dołączyć do światowej konkurencji, konieczne jest stworzenie gospodarki rynkowej nowego typu – gospodarki opartej na wiedzy, w której wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności twórczego myślenia będą miały priorytetowe znaczenie. Budowanie autentycznego i aktywnego społeczeństwa informacyjnego stwarza krajom rozwijającym się szanse na zmniejszenie przepaści technologicznej i poprawę międzynarodowej pozycji konkurencyjnej.
One of the main factors giving dynamism to economic growth and assuring competitive ability of many modern countries is the quality of human capital. Because of the human capital category there was accomplished diametric return in thinking about economizing in, at least, few aspects, and first of all in the field of criteria and conditions of competitive ability of respective countries and the possibility of decreasing development distance. It is considered that to effectively join world competition it is necessary to generate market economy of new type – economy based on knowledge, in which education, qualifications and abilities of creative thinking will have priority meaning. Building authentic and active information society creates for developing countries chances of decreasing technological gap and improving international competitive position.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 277-285