Wpływ działalności sektora bankowego na zrównoważony rozwój

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Łukasiewicz-Kamińska, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zrównoważony rozwój według definicji sformułowanej w 1987 r. w Raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju to „proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom”. Dziś wskazuje się na trzy filary zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, które są nierozerwalnie ze sobą powiązane. Deklaracja z Rio określa człowieka jako podmiot zrównoważonego rozwoju i wskazuje jego prawo do zdrowego i produktywnego życia w harmonii z naturą. Zrównoważony rozwój określa konieczność przeciwdziałania ubóstwu i jego skutkom we wszystkich formach, w tym wykluczeniu finansowemu i społecznemu. Istotnym składnikiem każdej gospodarki jest sektor finansowy, którego rolą jest umożliwianie transakcji wymiany przy użyciu różnych form pieniądza i bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie ludzkiej cywilizacji. Równocześnie sektor ten jest źródłem wielu problemów i sytuacji kryzysowych, dotykających w konsekwencji całe społeczeństwa. Zrównoważony rozwój jest fundamentem budowy zdrowej gospodarki, a rola instytucji finansowych w tym procesie jest szczególna. Społeczeństwa są uprawnione do oczekiwania działań ze strony banków mających na celu przeciwdziałanie nierównościom społecznym, niesprawiedliwości i napięciom społecznym, walkę z ubóstwem, zapobieganie wykluczeniu finansowemu. Dlatego działania banków na rzecz społeczeństwa powinny wpisywać się w rozwój zrównoważony społecznie. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego, wskazanie podstaw prawnych zrównoważonego rozwoju Polski oraz uwarunkowań i możliwości realizacji jego założeń. W artykule na podstawie badań literaturowych przeprowadzono analizę znaczenia sektora bankowego dla zrównoważonego społecznie rozwoju.
Sustainable development, according to definition established in 1987 in the Report of the World Commission on Environment and Development is: process ”which implies meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Today three inseparable pillars of sustainable development are identified: society, environment and economy. The Rio Declaration characterizes human as subject of sustainable development and indicates right for healthy and productive life in harmony with nature. Sustainable development points necessity of combating poverty and its’ consequences in all forms, including social and financial exclusion. Financial sector is an important element of every economy, which role is making possible exchange transactions with use of different forms of money and without which it is difficult to imagine functioning of human civilization. Concurrently, that sector is the source of many problems and crises and in consequence affecting whole societies. Sustainable development is the foundation of healthy economy and financial institutions are of great importance in that process. Societies are entitled to expect banks’ activities on combating social inequality, injustice and social tensions, combating poverty, prevent financial exclusion. That’s why activity of banks conducted in favor of society should fill in sustainable development. The purpose of the paper is to present concept of sustainable development, especially while taking into account it’s social aspect, indicate legal base of sustainable development in Poland and conditions and possibilities of realization of it’s assumptions. In the article the analysis of importance of banking sector for socially sustainable development has been conducted on basis of literature research.
Opis
Słowa kluczowe
zrównoważony rozwój , sektor bankowy , społeczna odpowiedzialność biznesu , wykluczenie finansowe , sustainable development , banking sector , Corporate Social Responsibility (CSR) , financial exclusion
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 37(1)/2014, s. 355–365