Wybrane elementy gospodarki odpadami w miejscowości i gminie Narol

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Jurczyk, Łukasz
Koc-Jurczyk, Justyna
Banaś, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Celem pracy była analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie i mieście Narol. Ilość i rodzaj grup morfologicznych odpadów powstających na danym terenie zależą m.in. od struktury demograficznej mieszkańców czy ich stylu życia. Odpady są uznawane tradycyjnie za źródło zanieczyszczeń, natomiast odpowiednio wykorzystane mogą być cennym źródłem surowców. Zróżnicowanie składu i właściwości odpadów komunalnych, które ponadto zmieniają się w miarę upływu czasu, a także odmienność miejsc ich powstawania oraz sposobu gromadzenia powodują, że uzyskanie informacji dotyczących ilości i jakości odpadów jest możliwe jedynie na podstawie przeprowadzonych w sposób systemowy badań. W gminie Narol produkowanych jest 2298,24 ton odpadów komunalnych rocznie, z czego 26% stanowią odpady wyprodukowane w mieście Narol. Stwierdzono, że spośród wszystkich grup morfologicznych najwięcej produkowanych jest odpadów spożywczych i frakcji poniżej 10 mm.
The aim of this work was the assessment of current state of waste management in the area of municipality and the town of Narol. The number and types of the morphological groups of waste depend, among others, on the demographic structure and inhabitants’ lifestyle. In this conditions waste is traditionally recognized as a source of pollution, but if utilized properly, it can be still a valuable source of raw materials. The diversity of the composition and properties of municipal waste (which moreover, change over time), but also the differences in characteristics of its generation locations as well as methods of collecting, make impossible to obtain sufficient information on the quantity and quality of waste, without analysis of systematically gathered data. The municipality of Narol produces annually over 2298 tons of municipal waste, 26% of which are collected within the town. It was found that the food waste and fraction below 10 mm dominates among all morphological groups of waste.
Opis
Słowa kluczowe
odpady komunalne , gospodarka odpadami , Narol , municipal waste , waste management
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 2 (2018), s. 43–50