Rola wydawnictw promocyjnych jako źródła informacji w turystyce wczoraj i dziś

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Seweryn, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ważnym elementem komunikacji marketingowej w turystyce są wydawnictwa promocyjne, czyli wszelkiego rodzaju publikacje. Wprawdzie są one coraz częściej zastępowane przez najnowsze osiągnięcia techniki (zwłaszcza Internet), ale wartość atrakcyjnie wydrukowanego katalogu czy przewodnika oraz zdolność inspirowania przez niego obrazów i marzeń ma wciąż jeszcze na rynku turystycznym istotne znaczenie. Artykuł jest teoretyczno-empirycznym studium, mającym na celu zweryfikowanie tej hipotezy. Zidentyfikowano funkcje promocji na rynku turystycznym. Zaprezentowano istotę i typy turystycznych publikacji promocyjnych oraz wyszczególniono dostarczane przez nie rozliczne korzyści (tak dla oferenta, jak i dla turysty). Bazę empiryczną opracowania stanowiły wyniki badań ruchu turystycznego w Krakowie, przeprowadzonych w latach 2008–2010, w oparciu o które przeanalizowano zmiany w znaczeniu przewodników, folderów, katalogów i ulotek jako źródła informacji o mieście, jak również wskazano grupy turystów preferujących tego rodzaju nośniki wiedzy.
The promotional literatures, i.e. all kinds of publications, are an important component of the marketing communication in tourism. Although they are increasingly being replaced by the latest technology (especially by the Internet), but the value of attractively printed catalogue or the guidebook and the ability to inspire images and dreams by its has still great meaning on the tourist market. The article is theoretical-empirical study with the object of verifying this hypothesis. The functions of promotion on the tourist market were identified. The essence and the types of promotional publications in tourism were presented and a variety of benefits provided by them were listed (so for the supplier as well as for the tourist). The results of research of tourist movement in Krakow, conducted in 2008–2010, constituted the empirical database of this study. On the basis of them were analysed the changes in the importance of guidebooks, folders, catalogues and handbills as a source of information about the city, as also were indicated the groups of tourists preferring that source of knowledge.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 243–256