Radiocarbon dating of the Funnel Beaker culture settlement in Vynnyky-Lysivka (Western Ukraine)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Hawinskyj, Andryi
Rybicka, Małgorzata
Król, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Instytut Archeologii UR
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Wydawnictwo „Mitel”
Abstrakt
In the 1950s, a settlement of the Funnel Beaker culture (FBC) was discovered on the Lysivka Hill in Vynnyky (Fig. 1), located in the centre of the West Ukrainian territory of this culture (Hawinskyj, Rybicka 2021). Currently, it belongs to a small group of FBC sites in Western Ukraine that have been excavated. The information presented by M. Peleshschyshyn, who conducted excavations in Vynnyky-Lysivka, regarding the relationship between the FBC community and the Tripolye culture (TC) was particularly interesting (see Rybicka 2017). He believed that Vynnyky recorded the coexistence of their population (Peleshschyshyn 1998a, 191). The burnt daub clusters discovered at that time could probably have been the remains of dwellings. The aim of the research carried out since 2016 was to verify the hypotheses of M. Peleshschyshyn (1998a) in the context of the FBC-TC relationship (Hawinskyj, Rybicka 2021) and to establish the date of the settlement usage in Vynnyky-Lysivka. Radiocarbon dating obtained for the samples from the features from the northern zone of the settlement, allow the researchers to be placed Vynnyky-Lysivka in the period 3500–3360 BC and synchronized with the third phase of the southeastern FBC group.
W latach 50. XX wieku odkryto osadę kultury pucharow lejkowatych (KPL) na gorze Lisiwka w Winnikach (ryc. 1), znajdującą się w centrum zachodnioukraińskiego terytorium tej kultury (Hawinskyj, Rybicka 2021). Należy ona obecnie do niewielkiej grupy badanych wykopaliskowo stanowisk KPL na zachodniej Ukrainie. Szczegolnie interesujące były informacje prezentowane przez M. Peleszczyszyna, prowadzącego prace wykopaliskowe w Winnikach-Lisiwce, odnoszące się do relacji społeczności KPL i kultury trypolskiej (KT) (por. Rybicka 2017). Sądził on, że Winniki dokumentują koegzystencję ich ludności (Peleshschyshyn 1998a, 191). Odkryte wowczas skupiska polep mogły zapewne stanowić pozostałość domostw. Celem badań prowadzonych od 2016 roku była weryfikacja hipotez M. Peleszczyszyna (1998a) w kontekście relacji KPL- -KT (Hawinskyj, Rybicka 2021) i umieszczenie w czasie osiedla w Winnikach-Lisiwce. Datowania radiowęglowe otrzymane dla prob z obiektow z połnocnej strefy osiedla, pozwalają Winniki-Lisiwkę umieścić w okresie 3500–3360 BC i synchronizować z III fazą grupy południowo-wschodniej KPL.
Opis
Słowa kluczowe
Funnel Beaker culture , Tripolye culture , radiocarbon dating , Western Ukraine , Vynnyky-Lysivka
Cytowanie
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 42/2021, s. 15–23