Stanowisko Afganistanu wobec przyjęcia instrumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka, cz. I: lata 1919–1973

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Cenda-Miedzińska, Klaudia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł stanowi pierwszą część cyklu opracowań ukazujących drogę, jaką pokonał Afganistan na rzecz przyjęcia międzynarodowego instrumentarium ochrony praw człowieka. Na podstawie aktów prawa krajowego, prawa szariatu oraz źródeł historycznych przeprowadzono analizę uwarunkowań, które od chwili odzyskania niepodległości do momentu upadku Królestwa Afganistanu doprowadziły do przyjęcia bądź odrzucenia przez państwo międzynarodowych umów dotyczących praw człowieka. Struktura artykułu odpowiada przyjętym celom badawczym, jakimi są: ukazanie kodyfikacji praw człowieka w wewnętrznym porządku prawnym tuż po odzyskaniu niepodległości, roli, jaką prawo szariatu i pasztunwali odgrywało w przyjęciu międzynarodowych aktów praw człowieka, stosunku Afganistanu do owego instrumentarium w kontekście wewnętrznej sytuacji politycznej państwa. Szczególną uwagę poświęcono ujęciu praw człowieka w Nizam Nama-e- Dowlat Alliyeh Afghanistan, Osol-e-Assasi Dowlat-e-Allia-e- Afghanistan, Assasi Qanun, pasztunwali, konfliktowi prawa szariatu z prawem międzynarodowym w odniesieniu do równouprawnienia kobiet, wolności od tortur oraz nieludzkiego poniżającego traktowania, prawa do życia oraz wolności religijnej, analizie zmian na arenie politycznej państwa.
The article is the first part of studies showing Afghanistan’s path towards adopting international instruments to protect human rights. Based on acts of national law, Sharia law, and historical sources, the text analyses the conditions that, from the time of regaining independence to the fall of the Kingdom of Afghanistan, led the State to accept or reject international human rights agreements. The structure of the article corresponds to the research objectives, which are: to show the codification of human rights in the internal legal order right after regaining independence, the role that Sharia and Pashtunwali played in the adoption of international human rights acts, the attitude of Afghanistan to these instruments in the context of the internal political situation of the State. Special attention was paid to the understanding of human rights in Nizam Nama-e-Dowlat Alliyeh Afghanistan, Osol-e-Assasi Dowlat-e-Allia-e- Afghanistan, Assasi Qanun, Pashtunwali, the conflict of Sharia law with international law concerning the equality of women, freedom from torture and inhuman, degrading treatment, right to life and religious freedom, analysis of changes in the political arena of the State.
Opis
Słowa kluczowe
Afganistan , szariat , pasztunwali , prawa człowieka , prawo międzynarodowe , Afghanistan , sharia , pashtunwali , human rights , international law
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(19)/2021, s. 16–33