Wartość informacji w systemie informacyjnym w ocenie jej jakości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Czerwiński, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest ustalenie, w jakim zakresie i w jaki sposób należy dokonywać ewaluacji wartości informacji dostępnej w systemie informacyjnym podczas oceny jej jakości. Taka ocena, zwłaszcza dla systemów działających w Internecie, jest bezwzględnie konieczna z powodu nieustannego, bardzo szybkiego powiększania się dostępnych tam zasobów informacji, ponoszenia zbędnych kosztów ekonomicznych ich złej jakości oraz związanych z tym nowych, niekorzystnych zjawisk społecznych. Jakość informacji jest kategorią wielowymiarową i wymaga oceny bardzo wielu różnych atrybutów. Czy wśród konceptualnych modeli oceny jakości informacji są takie, które wymagają również dokonywania oceny wartości informacji? Z jakimi atrybutami jakości jest powiązana wartość informacji? Jakie są koncepcje i jak można w praktyce dokonywać oceny wartości informacji w systemie informacyjnym? Są to tylko niektóre pytania, na które starano się udzielić odpowiedzi realizując podjęty cel opracowania. Jako metodę badawczą zastosowano analizę porównawczą najbardziej znanych w literaturze modeli oceny jakości informacji w systemie informacyjnym. Efektem rozważań są wnioski w odniesieniu do praktyki oceny jakości informacji. Dotyczą one po pierwsze usytuowania kryterium wartości informacji w strukturze wymiarów jakości informacji. Po drugie dotyczą możliwych metod i technik ewaluacji wartości informacji realizowanych na potrzeby oceny jakości informacji w systemie informacyjnym. Stwierdzono, że jako metodę pomiaru wartości informacji w analizowanych modelach proponuje się metodę sondażu.
The purpose of the article is to determine to what extent and how to evaluate the value of information available in the information system when assessing its quality. Such an evaluation, especially for systems operating on the Internet, is absolutely necessary because of the constant and rapid growth of the information resources available there, bearing the unnecessary economic costs of their poor quality and related to that negative social phenomena. The quality of information is a multidimensional category and requires evaluation of great number of different attributes. Are there among conceptual models for evaluating the quality of information also such that require evaluating the value of information? What quality attributes are associated with the value of information? What are the concepts and how one can evaluate the value of information in an information system in practice? These are just some of the questions that the author is trying to answer in this article. As a research method, comparative analysis of the best literature known models of information quality assessment in the information system was used. The results of the considerations are conclusions regarding the practice of evaluating the quality of information. They concern, firstly, the emplacement of the criterion of information value in the dimension structure of information quality. Secondly, they relate to the possible methods and techniques for evaluating the value of information that is used to assess the quality of information in the information system. It was concluded that the proposed method of measuring the value of information in analysed models is the method of a survey.
Opis
Słowa kluczowe
wartość informacji , ocena jakości , model , kryteria oceny , analiza , value of information , quality assessment , model , evaluation criteria , analysis
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018, s. 76–88