Słowa dobre i słowa złe w komunikacji między Tobą a mną

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Ożóg, Kazimierz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Każda komunikacja językowa między osobami niesie z jednej strony otwarcie na drugiego człowieka, radość ze spotkania, nadzieję na wymianę informacji, z drugiej zaś rodzi lęk przed agresją językową ze strony interlokutora. Aby temu choć w części zapobiec, wspólnoty komunikacyjne stworzyły niepisane reguły modelu grzeczności, chroniące rozmówców. Autor artykułu rozpatruje kategorię komfortu komunikacyjnego, który stwarzają słowa dobre; są to w głównej mierze słowa grzeczne. Słowa złe (zachowania niegrzeczne) rujnują ten model, uderzają w godność osób, dezintegrują komunikaty, osłabiają więź wspólnoty. W artykule zanalizowano językową grzeczność, najbardziej sprzyjającą dobrej atmosferze wymiany informacji i tworzenia więzi między rozmówcami, maksymy konwersacyjne Grice’a oraz językową niegrzeczność.
Each language communication between people brings on the one hand openness to another man, joy of meeting, hope for exchange of information, and on the other hand raises fear of language aggression on the part of the interlocutor. To prevent this from happening, communication communities have created unwritten rules of the courtesy model that protect the interlocutors. The author of the article considers the category of communication comfort that is created by good words, being mainly polite words. Bad words (bad behaviour) destroy this model, hurt dignity of people, disintegrate messages, weaken the bond that keeps the community together. The article analyses linguistic politeness that is the most favourable to good atmosphere of information exchange and creating bonds between interlocutors, Grice's conversational maxims and linguistic rudeness.
Opis
Słowa kluczowe
komunikacja interpersonalna , godność osoby , komfort komunikacyjny , grzeczność językowa , niegrzeczność , model grzeczności , maksymy konwersacyjne , gry komunikacyjne , interpersonal communication , dignity of a person , communication comfort , language courtesy , rude behaviour , politeness model , conversational maxims , communication games
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 5. W obliczu emocji, s. 15–30