Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Król, Mieczysław Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Różnorodność aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI) stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin nauki. W badaniach tych występują trudności merytoryczne i metodologiczne jak np. brak akceptowanej definicji SI, znaczne koszty pozyskiwania danych, ułomność oraz ich szybka dezaktualizacja. Problemem w procesach badania stopnia rozwoju SI w ujęciu globalnym (np. poszczególnych krajów UE) oraz regionów w skali krajowej jest ciągłe doskonalenie mierników i statystycznych metod pomiaru. Przy większym stopniu skomplikowania, o czym mowa w artykule, wskazuje się na transformację tych trudności do badań zaawansowania rozwoju SI w odniesieniu do mikroregionów (np. powiatów ziemskich Podkarpacia).
The diversity of issues concerning the development of the Information Society (IS) is the subject of research in many scientific disciplines. There are substantive and methodological difficulties in conducting these studies – such as lack of an universally accepted definition of the Information Society, the significant costs of obtaining information, the limitations and the rapid obsolescence of data. A major problem area in the process of analyzing the degree of development in a global context (e.g. EU member states) and on a national scale, is the continuous improvement of metrics and statistical methods of measurement. This paper discusses these problems, at a greater level of complexity, when researching the progress of development of the Information Society, in relation to micro-regions (e.g. counties in the Subcarpathian region).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 123–134