Flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części Pogórza Dynowskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014-03-18
Autorzy
Gutkowska, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Przedmiotem badań jest flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części Pogórza Dynowskiego. Badania prowadzone na tym obszarze miały na celu opracowanie flory roślin naczyniowych, częstości występowania odnalezionych gatunków a także ukazanie siedlisk, w których poszczególne gatunki najczęściej występują. Celem było również określenie stopnia zmian zachodzących w szacie roślinnej pod wpływem działalności człowieka, jak również analiza stosunków geobotanicznych tej części Pogórza Dynowskiego. Badania prowadzone były w sezonach wegetacyjnych 2003 – 2013, na obszarze około 960 km2. Badania prowadzone były metodą kartogramu według zasad stosowanych w „Atlasie rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. W wyniku przeprowadzonych badań na obszarze południowej części Pogórza Dynowskiego stwierdzono występowanie 990 gatunków roślin naczyniowych – gatunków rodzimych i zadomowionych synantropów. Wśród gatunków odnalezionych na badanym obszarze jest 34 gatunki paprotników, 7 gatunków nagozalążkowych i 949 gatunków okrytozalążkowych (758 dwuliściennych i 191 jednoliściennych). Gatunki odnalezione na badanym terenie należą do 118 rodzin i 424 rodzajów, Najliczniejsze rodziny to Asteraceae, Rosaceae, Poaceae, Cyperaceae i Fabaceae, natomiast najliczniejsze rodzaje to Carex, Rubus, Taraxacum i Hieracium. W celu ustalenia pozycji geobotanicznej południowej części Pogórza Dynowskiego została przeprowadzona analiza porównawcza flory rodzimej i terenów sąsiednich. Na podstawie tego porównania można uznać za zasadną przynależność tej części Pogórza do podokręgu Strzyżowsko –Dynowskiego a także wyodrębnić niższą jednostkę geobotaniczną – Odcinek Pogórza Dynowskiego obejmujący całe Pogórze Dynowskie i zachodnią część Pogórza Przemyskiego.
Summary The subject of the presented research is flora of vascular plants and goebotanical relations of the southern part of the Dynów Foothills. The aim of the research conducted on this area was to elaborate flora of vascular plants, the incidence of the found species and showing the habitats where particular species occur most frequently. The aim was also to determine to degree of changes vegetation being the result of human activity, as well as the analysis of the geobotanic relations of this part of the Dynów Foothills. The research was conducted in the vegetation season 2003 – 2012 in an area of about 960 km2. Investigations were carried out by cartogram method according to the rules used in “Didtributions Atlas of the Vascular Plants in Poland”. As results of the conducted research, 990 species of vascular plants – native and settled synanthrope species were stated on the area of the southern part of the Dynów Foothills. Among the species found in the investigated area there are 34 species of ferns, 7 of gymnosperms and 949 angiosperms (758 dicotyledons and 191 monocotyledons). Species wchich were found in the analysed area belong to 118 families and 424 genera. The largest families are Asteraceae, Rosaceae, Poaceae, Cyperaceae i Fabaceae, whereas the most abundant genera are Carex, Rubus, Taraxacum i Hieracium. In order to determine the geobotanical position of the southern part of the Dynów Foothills a comparative analysis of the native flora of this region and neighboring areas was carried out. Based on the above comparison, belonging of this part of Foothills to the Strzyżowsko - Dynowski subdivision would be legitimate, and also a lower geobotanical unit – a section of Dynów Foothills covering the whole area of Dynów Foothills and western part of Przemyskie Foothills, can be identified.
Opis
Słowa kluczowe
rośliny naczyniowe , Pogórze Dynowskie , geobotanika , vascular plants , Dynów Foothills , geobotany
Cytowanie