Polska gospodarka w drodze do współczesnej granicy technologicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Tusińska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest ocena dystansu dzielącego polską gospodarkę od gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Ta druga stanowi współcześnie granicę technologiczną. Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza z nich koncentruje się na istocie rozwoju społeczno- ekonomicznego oraz zawiera przykłady teoretycznych koncepcji etapowego rozwoju gospodarek. Nawiązanie do tych teorii uzasadnia się tym, że GOW stanowi obecnie najwyższe stadium rozwoju społeczno-ekonomicznego gospodarek. W następnej części artykułu dokonano charakterystyki GOW, a w szczególności wskazano różnice między gospodarką wiedzy a tzw. nową gospodarką, po czym określono warunki wyjściowe budowy GOW, na których opiera się kolejna część opracowania. Na podstawie analizy danych statystycznych okazuje się, że polska gospodarka wykazuje opóźnienia we wszystkich opisywanych dziedzinach. Najsilniej hamujące proces rozwoju społeczno-ekonomicznego wydają się: niesprzyjający klimat dla biznesu oraz funkcjonujący system podatkowy. Bez zmian w tych obszarach redukcja luki między Polską a GOW nie będzie możliwa. Likwidacja barier przedsiębiorczości oraz reforma finansów publicznych są konieczne, aby przynajmniej trochę zbliżyć się do GOW.
The main aim of this paper is to present the technology gap between Polish economy and knowledge-based economy (KBE). The latter one is the contemporary technology frontier. At the beginning the article focuses on the idea of socio-economic development. The particular attention is paid to the issue of stages of development. It is reasonable, because KBE should be perceived as the last of several stages of development. Next this paper considers the concept of the knowledgebased economy – especially clarifies the differences between KBE and “New Economy” and also points out the main conditions of building KBE. In the following part of article the distance among Poland and KBE in relation to selected conception of KBE is shown. This kind of view is helpful in creating the relevant strategy. It is noticed, that Polish economy is characterized by many lags. The most significant is untoward business climate and complicated fiscal system. It should be definitely changed, if being of KBE in the future is wanted.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 151–161