Udział funduszy Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Brześć Kujawski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Zawisza, Sławomir
Prus, Piotr
Ptaszyńska, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono ocenę inwestycji i projektów zrealizowanych w gminie Brześć Kujawski przy wsparciu środków finansowych UE po integracji Polski z UE w 2004 roku. W maju i czerwcu 2019 roku zostały wykonane badania sondażowe techniką ankiety wśród 100 mieszkańców gminy, głównie zamieszkałych na terenach wiejskich. W badaniach przeanalizowano także dokumentację zawierającą opisy inwestycji realizowanych przez Urzędy Miasta i Gminy Brześć Kujawski po wstąpieniu Polski do UE. W czerwcu 2019 roku wykonano wywiad z władzami gminy i osobami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie środków unijnych. W efekcie analizy zebranego materiału stwierdzono, że środki unijne miały duży udział w finansowaniu projektów prowadzonych na terenie gminy (64,3%). Badani mieszkańcy w większości zauważali zmiany, jakie nastąpiły przez 15 lat w gminie Brześć Kujawski dzięki wykorzystaniu środków finansowych z programów UE. W badaniach twierdzono, że koszty eksploatacyjne ukończonych inwestycji nie obciążają nadmiernie budżetu gminy. Badani w większości pozytywne oceniali zmiany wynikające z rozwoju gminy, dzięki dofinansowaniu ze środków UE. Najbardziej pozytywne opinie wyrażały osoby: lepiej wykształcone, w młodszym wieku, mieszkające od urodzenia w badanej gminie, uczniowie i studenci oraz rolnicy, a także częściej były to kobiety niż mężczyźni. Z badań wynika, że większość respondentów (65,0%) nie korzystała nigdy z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W opinii badanych osób wstąpienie Polski do Unii Europejskiej jest korzystne dla kraju i mieszkańców oraz osobiście dla respondentów. Większość badanych wyrażała również zadowolenie z członkostwa Polski w UE (60%).
An assessment of the investments and projects completed with the support of EU funds in the Brześć Kujawski district (gmina) was carried out after Poland’s integration with the EU in 2004. The research was conducted in May and June 2019 using a survey technique among 100 residents of the gmina, mainly residing in rural areas. The study also analyzed documentation containing descriptions of investments implemented by the Brześć Kujawski City and Gmina Office after Poland’s accession to the EU. In June 2019, an interview was conducted with the municipal authorities and people responsible for obtaining EU funds. As a result of the analysis of the collected material, it was found that EU funds had a large share in the financing of projects carried out in the gmina (64.3%). The surveyed inhabitants mostly noticed the changes that took place over 15 years in the Brześć Kujawski gmina due to the use of EU funds. The research stated that the operating costs of completed investments did not overburden the gmina budget. Most of the respondents assessed the changes resulting from the development of the gmina, thanks to EU funding. The most positive opinions were expressed by: better educated, of a younger age, living in the gmina from birth, pupils and students as well as farmers, and more often by women than men. Research shows that the majority of respondents (65.0%) had never used EU funding. In the opinion of the respondents, Poland’s accession to the European Union was beneficial for the country and its inhabitants, as well as for the respondents themselves. Most respondents also expressed satisfaction with Poland’s membership in the EU (60%).
Opis
Słowa kluczowe
obszary wiejskie , Unia Europejska , rozwój gminy , fundusze europejskie , rural areas , European Union , commune development , European funds
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 64(4)/2020, s. 236–249