Konkurencyjność przedsiębiorstw i jej uwarunkowania (na przykładzie firm z woj. podkarpackiego)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Makarski, Sylwester
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim i nasilające się symptomy globalizacji gospodarki wymagają od nich ciągłych dostosowań do tej nowej sytuacji, zwłaszcza poprawy konkurencyjności w wymiarze międzynarodowym. W tym kontekście celem opracowania była analiza obszarów dostosowawczych przedsiębiorstw o zróżnicowanej skali działania do warunków konkurencyjnych. Również w ujęciu teoretycznym, w oparciu o literaturę przedmiotu rozpatrzono istotę konkurencyjności. Ponieważ głównym kreatorem skali obrotu międzynarodowego są przedsiębiorstwa, przedmiotem wstępnych rozważań były tendencje w ich liczbowym rozwoju w latach 1999–2009 (w Polsce i woj. podkarpackim). Natomiast tendencje w strategiach marketingowych firm na Podkarpaciu przeanalizowano w oparciu o wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w 2010 r., kwalifikując do charakterystyki badanych zjawisk kwestionariusze ankietowe zebrane w 94 firmach o zróżnicowanej skali działania.
The functioning of Polish enterprises on the European market and increasing signs of economic globalization require continuous adjustments to this new situation, especially improvement of competitiveness on international level. In this context, this paper’s objective was to analyze the development of areas of adaptability of enterprises of different scale of activity to competitive conditions. Also, in theoretical grasp of a problem, on the basis of subject literature the essence of competitiveness was investigated. As the principal creator of scale of international trading are companies, the subject of preliminary considerations were trends in their development in the period 1999–2009 (in Poland and Podkarpackie voivodeship). However, tendencies in marketing strategies of companies in Podkarpackie were analyzed on the basis of results of empirical research conducted in 2010, classifying to the characteristics of the studied phenomena survey questionnaires collected from 94 companies of different scale of activity.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 397–407