Ocena możliwości wykorzystania popiołu z komunalnych osadów ściekowych do nawożenia wybranych gatunków roślin na cele energetyczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018-06-26
Autorzy
Rybka, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Najpopularniejszymi procesami przetwarzania komunalnych osadów ściekowych są procesy termiczne. Popiół powstały po procesie termicznego przetwarzania komunalnych osadów ściekowych stanowi około 45% suchej masy osadów poddanych temu procesowi. Konieczne jest więc prowadzenie poszukiwań najlepszych, dostępnych i bezpiecznych możliwości praktycznego zagospodarowania popiołów. Popioły mogą być dalej wykorzystywane, ze względu na swój skład chemiczny, a także bogactwo makro- i mikroelementów. Założono, że popioły powstałe po termicznej utylizacji osadów ściekowych mogą zastąpić nawóz mineralny przy uprawie określonych roślin na cele energetyczne. Dla udowodnienia tezy przeprowadzono doświadczenia laboratoryjne i dwuletnie doświadczalne uprawy na polach Uniwersytetu Rzeszowskiego w Załężu. Uprawiano miskant olbrzymi i kukurydzę zwyczajną na cele energetyczne. Zastosowano nawożenie popiołem z termicznej utylizacji osadów ściekowych i azotem. Popioły użyte w doświadczeniu, zawierały znacznie więcej fosforu niż potasu, przy niskiej zawartości wapnia i praktycznie zerowej zawartości azotu. Uprawę prowadzono na 54 poletkach doświadczalnych. Powierzchni jednego poletka wynosiła 30m2. W wyniku przeprowadzonych badań polowych wytypowano optymalną dawkę nawożenia azotowego i nawożenia popiołem dla miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) oraz kukurydzy zwyczajnej (Zea mays).
The most popular processes for processing municipal sewage sludge are thermal processes. The ashes formed after the thermal processing of municipal sewage sludge account for approximately 45% of the dry matter content of the sludge subjected to this process. It is therefore imperative that we seek the best available and safe opportunities for the practical application of ashes. Ashes can be further used, due to their chemical composition, as well as the richness of macro- and micronutrients. It has been assumed that the ashes formed after the thermal treatment of sewage sludge can replace mineral fertilizer with the cultivation of certain plants for energy purposes. To prove the thesis, laboratory experiments were conducted and two years of experimental cultivation on the fields of Rzeszow University in Załęże. Giant miscanthus and ordinary corn were cultivated for energy purposes. Ash fertilization from thermal disposal of sewage sludge and nitrogen was applied. The ashes used in the experiment contained significantly more potassium than phosphorus, with a low calcium content and practically zero nitrogen. Cultivation was carried out on 54 experimental plots. The area of one plot was 30m2. As a result of field studies, was selected optimal dosage of nitrogen fertilization and ash for giant miscanthus (Miscanthus x giganteus) and common maize (Zea mays).
Opis
Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski, 182 s.
Słowa kluczowe
Miskant , kukurydza , popiół , komunalne osady ściekowe , Miscanthus , maize , ash , municipal sewage sludge
Cytowanie