Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji za akty podejmowane w ramach współdziałania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Staniszewska, Lucyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej za akt podjęty w we współdziałaniu. Analizuje i omawia rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej na szczeblu krajowym. Zaczyna się od krótkiego przeglądu doktrynalnego i sądowego rozumienia współpracy jako formy stosunków między organami administracji publicznej. Potem następuje analiza rozwiązań prawnych na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego.
This article presents the issue of responsibility for the position of the body cooperating with the public administration authorities. It analyses and discusses regulations on administrative cooperation at national level. The article starts with a short overview doctrinal and judicial understanding of cooperation as a form of between public administrations. It is followed by an analysis of legal solutions under administrative and civil law.
Opis
Słowa kluczowe
współdziałanie , odpowiedzialność odszkodowawcza , akt zajęcia stanowiska , podejmowanie wspólnych rozstrzygnięć , cooperation between administrative bodies , liability for damages , act of taking a position , taking joint administrative decisions
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 322–333