Reakcja polskich odmian pszenżyta ozimego na wybrane elementy agrotechniki

Abstrakt
Opracowanie zawiera wyniki badań nad pszenżytem ozimym, uzyskane ze ścisłych doświadczeń polowych, przeprowadzonych w sezonach wegetacyjnych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 na glebie ciężkiej kompleksu pszennego dobrego, klasy bonitacyjnej II w Boguchwale. Technologia produkcji, zróżnicowana była poziomem zużycia środków ochrony roślin i nawożenia azotem. Intensyfikacja technologii produkcji nie różnicowała istotnie zawartości chlorofilu w liściu flagowym, wskaźników struktury przestrzennej łanu oraz przebiegu wymiany gazowej w liściu flagowym, natomiast wpłynęła na wzrost wartości wskaźnika potencjalnej wydajności PS II. Istotnie zmniejszyła wysokość roślin oraz spowodowała wzrost obsady kłosów na 1m2, zwiększyła masę ziaren z kłosa, masę 1000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz znacząco ograniczyła występowanie na roślinach chorób powodowanych przez grzyby. W technologii wysokonakładowej nastąpił istotny wzrost plonu ziarna, słomy i białka oraz wartości energetycznej plonu ziarna w porównaniu do technologii niskonakładowej. W obu technologiach produkcji plon ziarna był dodatnio skorelowany z masą ziaren z kłosa, masą 1000 ziaren, długością kłosa, obsadą kłosów na 1 m2 i plonem słomy oraz parametrami wymiany gazowej (Pn, Gs), a ujemnie skorelowany z LAI.
This paper presents the results of a three years field experiments on winter tritical. These experiments were located on good wheat soil complex, quality II soil class in Boguchwała. The aim of this study was to assess the impact of production technology on vegetative growth, yield, components of its structure, grain quality and selected physiological processes (photosynthesis) as well as canopy architecture indicators of ten winter triticale cultivars. Production technology were diversify on nitrogen and pesticides doses. Production technology had no impact on the chlorophyll content and gas exchange in flag leaves and canopy architecture indicators, but had significant influence on increase maximum efficiency of PSII ratio. Intensification of production technology resulted in a decrease in plant height and increase spike density per 1m2, grain weight of the spike, 1000 grains weight and test weight and significantly reduced plants diseases caused by fungi. In high input technology has been a significant increase in grain yield, straw, protein and the energy value of grain yield compared to low-input technology. In both technologies, the production of grain yield was positively correlated with the mass of grains per spike, 1000 grain weight, spike lenght, spike density per 1 m2, yield of straw and gas exchange parameters (Pn, Gs) but negatively correlated with LAI.
Opis
Słowa kluczowe
pszenżyto , technologia produkcji , plon , skład chemiczny ziarna , fotosynteza , Triticale , production technology , yield , chemical grain composition , photosynthesis
Cytowanie