Energetyka jądrowa a modernizacja sektora energii w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest omówienie uwarunkowań budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej, co może przyczynić się do modernizacji krajowego sektora energii, wypełnienia zobowiązań międzynarodowych kraju, poprawy konkurencyjności gospodarki, a w konsekwencji do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dla realizacji tego celu przedstawiono współczesne rozumienie istoty bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz omówiono uwarunkowania rozwoju energii atomowej na świecie. Szczególny nacisk położono na omówienie nastawienia społeczeństwa do tego źródła energii po katastrofie w japońskiej elektrowni w Fukushimie. Podkreślono, że po katastrofie, mimo obaw związanych z ryzykiem ewentualnej katastrofy, w wielu krajach rozbudowuje się potencjał elektrowni atomowych, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności ich gospodarek. Wskazano, że duży wpływ na poparcie społeczne dla energetyki jądrowej w poszczególnych krajach ma kwestia odległości kraju od miejsca katastrofy, zależność mediów od instytucji państwowych oraz istniejący udział energetyki jądrowej w bilansie energetycznym kraju. Rozważania te były podstawą do analizy perspektyw budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Zgodnie z aktualnymi prognozami pierwsza elektrownia atomowa zostanie uruchomiona w 2024 r., co oznacza czteroletnie opóźnienie w porównaniu do założeń obowiązującej polityki energetycznej państwa. Opóźnienie to utrudni modernizację krajowego sektora energii oraz ograniczy możliwość poprawy konkurencyjności krajowej gospodarki. Przewiduje się, że realizacja tej inwestycji będzie wspierana ze środków budżetu państwa, co ułatwi jej sfinansowanie. Należy podkreślić, że budowa pierwszej elektrowni atomowej w Polsce jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi zmiany struktury źródeł energii pierwotnej.
The aim of this paper is to discuss the conditions for the construction of Poland’s first nuclear power plant, which can help modernize the country’s energy sector, fulfil Poland’s international obligations, boost the competitive edge of its economy and subsequently improve the country’s energy security. To this end, the paper presents current understanding of the issue of a country’s energy security as well as public attitudes towards this source of energy after the Fukushima power plant disaster. It has been emphasized that after the disaster, despite fears connected with a potential risk, many countries are developing their nuclear power, which makes them more competitive in economic terms. It has also been demonstrated that public support for nuclear energy is dependent on the country’s distance from the place of catastrophe, media dependence on state institutions and existing share of nuclear energy in the energy mix of a given country. The above considerations served as the basis for an analysis of the prospects for the first nuclear power plant to be built in Poland. According to current forecasts, the first Polish nuclear power plant will operate in 2024, which means a 4-year delay to the current assumptions of the energy policy. This delay will hamper the modernization of the national energy sector and might limit the country’s economic competitiveness. It is expected that the investment will be partly financed by the state budget, which will help its construction. It needs to be emphasized that the construction of Poland’s first nuclear power plant is in agreement with public expectations regarding changes to the structure of primary energy sources.
Opis
Słowa kluczowe
energia jądrowa , bezpieczeństwo energetyczne , rynek energii , nuclear energy , energy security , energy market
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 37(1)/2014, s. 344–354