Cooperation and collaboration between the Polish Police and Armed Forces of the Republic of Poland in terms of ensuring security and public order

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Rozborska, Dominika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ensuring security and public order is one of the most important, constitutional objectives of the State and at the same time the task of many public authorities. The Police is leading, uniformed and armed formation in a system of public safety authorities whose overriding operating objective, determined by the legislator is to serve the society by protecting people’s safety and maintaining security and public order. However, in carrying out tasks related to such vast area of activity, the Police does not have to be unassisted. Natural partner for the Police is the army, despite the fact that the main task of the Armed Forces of the Republic of Poland is to protect the State and society from external military threat. This study aims to characterize formal foundations and scope of cooperation between Polish Police and Armed Forces in terms of ensuring security and public order. For this purpose, legal basis for providing support for the Police by the Polish Armed Forces under the laws on: state of emergency, natural disaster, crisis management, the Police, counter-terrorism actions and general obligation to defend the Republic of Poland and issued regulations based on them were examined. This article also refers to the issue of cooperation of the Police with the Armed Forces of the Republic of Poland on the basis of concluded agreements.
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowi jeden z najważniejszych konstytucyjnych celów państwa i zarazem zadanie wielu organów władzy publicznej. Policja jest wiodącą umundurowaną i uzbrojoną formacją w systemie organów bezpieczeństwa publicznego, której nadrzędnym celem działania określonym przez ustawodawcę jest służenie społeczeństwu poprzez ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W wypełnianiu zadań związanych z tak rozległym obszarem aktywności Policja nie musi być jednak samodzielna. Naturalnym partnerem dla Policji jest wojsko pomimo tego, że głównym zadaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ochrona państwa i społeczeństwa przed zewnętrznym zagrożeniem militarnym. Niniejsze opracowanie ma na celu scharakteryzowanie formalnych podstaw i zakresu współdziałania Policji i Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym celu przeanalizowano podstawy prawne udzielania wsparcia Policji przez Siły Zbrojne RP wynikające z ustaw o: stanie wyjątkowym, klęsce żywiołowej, zarządzaniu kryzysowym, Policji, działaniach antyterrorystycznych i powszechnym obowiązku obrony RP oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia wykonawcze. W niniejszym artykule odniesiono się także do zagadnienia współdziałania Policji z Siłami Zbrojnymi RP na podstawie zawieranych porozumień.
Opis
Słowa kluczowe
cooperation , collaboration , Police , Armed Forces of the Republic of Poland , współdziałanie , współpraca , Policja , Siły Zbrojne RP
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 200–210