Sposoby zbierania informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Dąbrowski, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem pracy jest określenie, w jakim stopniu krajowe przedsiębiorstwa średnio-wysokiej i wysokiej techniki stosują różne sposoby zbierania informacji rynkowych przy wdrażaniu nowych produktów, oraz jak te sposoby wiążą się z osiąganiem sukcesu nowego produktu. Sposoby te podzielono na dwie grupy. Pierwszą, związaną z przeprowadzaniem badań marketingowych (np. prowadzenie własnych badań marketingowych lub zlecając je na zewnątrz, korzystanie z raportów specjalistycznych firm, opracowanych na podstawie badań marketingowych) i drugą, niewymagającą realizacji takich badań (np. kontakty osobiste z pośrednikami, penetrowanie Internetu, spotkania z przedstawicielami handlowymi). W dojściu do celu pracy wykorzystano dane pochodzące z własnego badania sondażowego przeprowadzonego wśród wspomnianej grupy przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej 49 osób. Badanie przeprowadzono na losowo dobranej próbie przedsiębiorstw. Wyniki badania wskazują, że wśród badanych firm dominowały inne sposoby zbierania informacji rynkowych niż badania marketingowe (np. kontakty osobiste czy penetrowanie Internetu), zaś gromadzenie informacji za pomocą badań marketingowych występowało w mniejszym stopniu. Okazało się, że zarówno stosowanie badań marketingowych, jak i innych sposobów pozyskiwania informacji pozytywnie oddziaływało na wyniki osiągane przy wdrażaniu nowych produktów. W szczególności odnotowano dodatni wpływ na sukces nowego produktu następujących działań: przeprowadzanie badań marketingowych specjalnie na potrzeby danego wdrożenia, podejmowanie różnych badań, kontakty osobiste z podmiotami zewnętrznymi, śledzenie prasy specjalistycznej i innych tradycyjnych mediów, penetrowanie Internetu, regularne spotkania ze swoimi pracownikami (np. handlowcami).
The aim of the study is to present the extent to which domestic medium-high and high-technology companies use different ways to collect market information for the development of new products and how these ways relate to the new product success. These attitudes to collect market information were divided into two groups. The first, related to conducting marketing research (e.g. conducting own marketing research, using marketing research reports), and the second group that does not require the implementation of marketing research (e.g. personal contacts with distributors, penetration of the Internet, meetings with sales representatives). To achieve the purpose of the work we used data from a survey conducted among domestic medium-high and high-technology companies who employed at least 49 people. Our results show that among the surveyed companies dominate other ways of gathering market information than marketing research (e.g. penetration of Internet, personal contacts), while the collection of information by marketing research occurred to a lesser extent. It turned out that applying marketing research and other ways of obtaining information had a positive impact on the new products performance. In particular, we have found a positive impact on the success of new products the following activities: undertaking marketing research committed for a given new product project, applying various marketing research studies, using personal contacts with external parties, monitoring professional magazines and other traditional media, penetrating the Internet or regular meetings with employees.
Opis
Słowa kluczowe
informacja rynkowa , badania marketingowe , nowy produkt , rozwój nowych produktów , wysoka technika , market information , marketing research , new products development , high technology , new product
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 334-343