Szkolenia jako forma aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kłos, Alicja
Szura, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W Polsce aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu przechodzą ciągłą ewolucję, a po wejściu do Unii Europejskiej przyczyną ich zmiany była poprawa sytuacji na rynku pracy, która umożliwiła znaczne zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Szkolenia są odzwierciedleniem rozwoju pracownika, jego indywidualnych umiejętności, zdolności, które są bardzo istotnym elementem w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Osoby bezrobotne szkoli się w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Szkolenie, traktowane jako inwestycja, powinno być omawiane pod kątem jego efektywności. W poniższym artykule przedstawiono teoretyczne aspekty związane z problematyką procesu szkoleniowego – opisywanego szeroko w literaturze przedmiotu. Poruszono ocenę efektów szkolenia i przedstawiono raport. Część druga dotyczy analizy podstawowych form aktywizacji bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu. Przedstawiono zakres informacji o urzędzie oraz świadczonych usługach poprzez pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, formy przeciwdziałania bezrobociu, przedstawiono charakterystykę form poradnictwa zawodowego z uwzględnieniem danych statystycznych za lata 2009, 2010, 2011. Zaprezentowano bezrobotnych, którzy skorzystali z ww. usług.
In Poland active programs against unemployment are still evolving and after joining the European Union reason of their change was improvement in the labor market, which enabled a significant increase of professional activity of the unemployed. Trainings are reflection of employees development, their personal skills, abilities, which are essential factors in every single company functioning. The unemployed are trained either to increase their chances to get employed or to get another paid job. Training as an investment ought to be discussed in terms of its effectiveness. This article presents theoretical aspects connected with the issue of training process, which is widely described in literature. The assessment of the effects of training is also presented. The second part concerns analysis of the basic forms of activity of the unemployed in District Labor Office in Jarosław. Range of information about the office, the services that are provided by employment agency, career guidance, forms of counteracting unemployment are presented as well. The article also describes the characteristics of vocational guidance including statistics from 2009, 2010, 2011 year.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 218–234