Wpływ wzrostu gospodarczego na dywergencję poziomu rozwoju i życia w układzie przestrzennym i regionalnym Polski w procesie transformacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Kociszewski, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy wyników dla poziomu rozwoju i życia w latach układ przestrzenny i regionalny w Polsce pod wpływem procesu transformacji. Zrealizowany model efektywności według paradygmatu wzrostu gospodarczego, w relacji: do okresu PRL powoduje zróżnicowanie i intensyfikację rozbieżność między nimi. Jego głosem jest wzrost przewagi w rozwoju i poziom życia w stosunku do wzorca krajowego, w regionach centralnych, głównie w aglomeracji warszawskiej, systematycznie obniżający się również w regionach zachodnich i północnych jako większa głębokość stale bardzo niski poziom w regionach wschodnich. Wśród 16 regionów kraj tylko w województwie mazowieckim podniesieniu poziomu rozwoju towarzyszy podniesienie poziomu życia, inaczej jak u większości z nich, w którym utrzymuje się na na tym samym poziomie i pod względem poziomu życia spada. Dysparitet wśród regionów z wyższym i najniższym poziomem rozwoju wzrosła.
In the study there is an analysis of the results for the development and life level in the spatial and regional system in Poland under the influence of the transformation process. The realized effectiveness model according to the economical growth paradigm, in relation to the period of Polish People’s Republic causes the differentiation and intensification of the divergence between them. It’s voice is the growth of superiority in the development and life level in relation to the national pattern, in the central regions, mainly under of Varsovian’s agglomeration, systematically lowering in the western and northern regions as well as greater depth fixedly very low level in the eastern regions. Among 16 regions of the country only in the Mazowieckie region the elevation of the development level accompanies the elevation of the life level, differently how at most of them, in which it keeps at the same level, and under the regard of the life level it falls. The disparitet among the regions with the higher and the lowest development level has increased.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 377-387