Jawność i przejrzystość sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego – ocena i rekomendacje

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Jastrzębska, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono istotę jawności i przejrzystości finansów samorządowych oraz zakres sprawozdawczości jednostek JST. Następnie określono przyczyny ograniczonej jawności i przejrzystości sprawozdawczości JST. Na koniec sformułowano rekomendacje działań, które winny być podjęte w celu zwiększenia jawności i przejrzystości sprawozdawczości JST. Badania teoretyczne przeprowadzono na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, wyników kontroli regionalnych izb obrachunkowych oraz Najwyższej Izby Kontroli, a także własnych doświadczeń związanych z przygotowaniem autorskich opinii dla Sejmu i Senatu.
In the paper there were discussed the meaning of openness and transparency of local finance and the dimension of reporting of territorial self-government entities. Next there were pointed out the reasons of limited openness and transparency of budgetary and financial reporting of territorial self-government entities. In the end there were recommended some activities to increase openness and transparency of these entities. The basis of the research in this field are as fallows: the source literature, the results of audit proceedings conducted by Regional Clearing Chambers and the Supreme Audit Office, my own experience in preparing opinions for Sejm and Senate. There were used descriptive analysis and also deductive and inductive conclusions.
Opis
Słowa kluczowe
sprawozdawczość , jawność , przejrzystość , jednostka samorządu terytorialnego , reporting , openness , transparency , territorial self-government entity
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 56(4)/2018, s. 64–72