Nauki o zarządzaniu i marketing

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Sudoł, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W Polsce i w innych krajach słowo „zarządzanie” nie jest jednolicie rozumiane. Wręcz odwrotnie – jest używane w różnych kontekstach znaczeniowych. Jest nadużywane. Zarządzanie trzeba widzieć jako jeden z rodzajów szeroko rozumianego pojęcia „kierowanie” obok administrowania, dowodzenia, rządzenia i „mikrokierowania”. Zarządzanie jest związane z zespołową działalnością ludzi. Jest procesem dokonującym się w organizacji (instytucji), która ma spajający ją wspólny cel oraz niezbędne zasoby materialne i niematerialne. Jej organ zarządzający (organ władzy) przez realizację funkcji kierowniczych ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój organizacji. Nauka o marketingu jest częścią nauk o zarządzaniu, czyli jest ich subdyscypliną. Funkcje marketingu są analogiczne do funkcji w całym zarządzaniu. Marketing jest zarządzaniem w odniesieniu do pewnego, węższego zakresu rzeczywistości: obszaru działań organizacji względem rynku. Jako nauki ukształtowały się one na początku XX wieku. Współcześnie wyraźnie wyodrębniło się zarządzanie publiczne z zarządzania biznesowego oraz marketing publiczny wyodrębnił się z marketingu biznesowego. Koncepcje i metody wypracowane w zarządzaniu mogą być w dużym stopniu przenoszone do marketingu i odwrotnie. W Polsce w nauce o marketingu słabo rozwijany jest wątek ochrony interesów konsumentów i innych odbiorców dóbr i usług. Zarówno zarządzanie, jak i marketing jako zjawiska gospodarcze mają, choć nie zawsze doceniane, silne związki z moralnością, a jako dyscypliny naukowe z etyką. Zarządzanie i marketing, jak każda nauka, na podstawie prowadzonych badań formułuje prawidłowości i prawa w swoim obszarze, co jest jednak trudne ze względu na wieloznaczność i emocjonalne zabarwienie przedmiotu badania oraz z powodu złożoności właściwej istotom ludzkim. Twierdzenia nauk o zarządzaniu i marketingu charakteryzują się: 1) niskim stopniem ścisłości, 2) niską trwałością w czasie, 3) ograniczonością w przestrzeni.
In Poland and in other countries a word „management” is diversely understood. It is used in different semantic context. It is overused. Management must be perceived as one kind of a widely understood “directing” concept, next to administration, leadership, governance and “micro-directing”. Management is connected with team activity of people. It is a process that takes place in organization (institution), which has a common uniting aim and necessary material and immaterial resources. Its managing body (governing body) has influence on running and development of organization because it fulfills managerial functions. A marketing science constitutes a part of a management science, being its subdiscipline. Marketing functions are analogous to functions in the whole management. Marketing is a management regarding specified, narrow range of reality: a sphere of actions of organization in reference to market. As sciences they were constituted at the beginning of the 20th century. Nowadays, public management is distinctly separated from business management and public marketing is separated from business marketing. Concepts and methods elaborated in management may be, to a big extend, transposed to marketing and conversely. In Poland in a marketing science an issue of protection of consumers and other recipients of goods and services is poorly developed. Management and marketing alike as economic phenomena has, however not always appreciated, strong connections with morality, and as a scientific disciplines – with ethics. Management and marketing, as every science, basing on conducted research formulates rules and laws in their area. However, it is difficult because of ambiguity and emotional aspect of the object under research as well as because of complexity typical for human beings. Claims in management and marketing sciences are characterized by: 1) a low level of accuracy, 2) low time permanence, 3) limitation in space.
Opis
Piszę tu o nauce o zarządzaniu w liczbie mnogiej, gdyż tak zostały one określone w Polsce w dokumentach oficjalnych, choć osobiście nie miałbym nic przeciw wyrażaniu ich w liczbie pojedynczej. Wydaje mi się racjonalną propozycja, aby w odniesieniu do dyscyplin naukowych używać liczby pojedynczej, a w odniesieniu do dziedzin nauki – liczby mnogiej.
Słowa kluczowe
zarządzanie , marketing , management
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 161-172