Zastosowanie statystyk przestrzennych w analizie dostępności do infrastruktury ICT w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Zeug-Żebro, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT stanowi bardzo ważny element w działalności gospodarczej. Jego rozwój pozwala zwiększyć wzrost gospodarczy, innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, a także zatrudnienie. Infrastruktura ICT jest nierozerwalnie związana z dostępem do Internetu oraz możliwościami jego upowszechniania, tj. techniczną dostępnością łączy internetowych oraz kosztem dostępu do nich, kosztem sprzętu do obsługi Internetu. W opracowaniu została przeprowadzona analiza dostępności do technologii ICT w Polsce, z uwzględnieniem podziału na województwa, za pomocą statystyk przestrzennych. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z banku danych lokalnych GUS.
The ICT sector is a very important element in economic activity. Its development can boost economic growth, innovation and competitiveness of the economy and increase employment. The ICT infrastructure is inextricably linked to the Internet and the possibilities of its dissemination, ie. the technical availability and the cost of access to the Internet as well as the cost of Internet equipment. The paper presents an analysis of the accessibility of ICT in Poland using spatial statistics. The data used in the study come from the Local Data Bank of the Central Statistical Office. All calculations and maps were made in the R CRAN.
Opis
Słowa kluczowe
autokorelacja przestrzenna , infrastruktura ICT , syntetyczna miara rozwoju , spatial autocorrelation , ICT infrastructure , synthetic measure of development
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 43-55