Podstawowe trendy i kierunki zmian na polskim rynku telefonii mobilnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Czaplewski, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono rynek telefonii komórkowej w Polsce, jak również podstawowe kierunki jego przekształceń. Główną jego cechą jest dynamiczny wzrost mierzony liczbą aktywnych kart SIM na 100 mieszkańców. Rynek ten charakteryzował się przez długi czas także dominacją trzech operatorów, z których każdy miał ponad 30-procentowy udział w rynku. Mimo istniejącego oligopolu od roku 2006 na polskim rynku telefonii komórkowej pojawiają się zarówno nowi operatorzy budujący własną sieć, jak też operatorzy wirtualni. W artykule wskazano na rosnącą pozycję rynkową nowego operatora budującego sieć (firma PLAY) i strategię biznesową tej firmy. Przedstawiono też powody stosunkowo słabej pozycji operatorów wirtualnych. Na koniec wskazano podstawowe czynniki, które mogłyby przyspieszyć dalsze przekształcenia rynku telefonii komórkowej w Polsce.
The article presents the mobile communication market in Poland as well as the basic directions of its transformation. The main feature of this market is the dynamic growth measured by the number of active SIM cards per 100 inhabitants. This market was long characterized by the domination of three operators, each of which had more than 30% market share. Despite the existing oligopoly since 2006 on the Polish communication market appear new mobile network operators as well as virtual ones. The article indicates the growing market position of the new network operator (the company PLAY) and the business strategy of the company. It also presents the reasons for the relatively weak position of virtual operators. At the end some basic factors that could accelerate the further transformation of the communication market in Poland were indicated.
Opis
Słowa kluczowe
telekomunikacja , rynek telefonii mobilnej , Polska , telecommunication , mobile Communications market , Poland
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 458–469