Możliwości zagospodarowania odpadów z przemysłu mięsnego w zgodzie z zasadami biogospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Mroczek, Karolina
Kucharyk, Sylwia
Rudy, Mariusz
Mroczek, Janusz R.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Ważną rolę w krajowej gospodarce odgrywa przemysł mięsny, który obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiórką tusz, wykrawaniem mięsa oraz produkcją przetworów mięsnych. Pomimo nowoczesnej infrastruktury i stosowanych technologii, ubojnie zwierząt i zakłady przetwórstwa mięsnego nadal zaliczane są do obiektów mogących w wyniku produkcji odpadów w znaczącym zakresie pogarszać stan środowiska. Największy problem stanowią odpady rzeźne i wytwarzane na ich bazie mączki mięsne i mięsno-kostne. Zakaz wykorzystywania mączek w żywieniu zwierząt gospodarskich spowodował problemy z ich racjonalnym zagospodarowaniem. W związku ze zmianami w ustawodawstwie wzrasta zainteresowanie energetyki biomasą odpadową z przetwórstwa mięsa. Termiczna utylizacja mączek zwierzęcych oraz biomasy odpadowej może stanowić istotne źródło energii dla energetyki oraz być przykładem praktycznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i biogospodarki.
Playing an important part in domestic economy, meat industry mainly comprises companies involved in slaughter of animals, meat boning and cutting, and production of processed meats. Despite cutting-edge infrastructures and advanced technologies, abattoirs and meat processing plants are still ranked among those enterprises which generate waste and as a result significantly contribute to deterioration of the environment. The greatest problems are connected with abattoir waste, and meat meal as well as meat and bone meal produced from such waste. The prohibition to use this type of fodder in livestock farming has led to additional problems in the rational utilisation of the waste. As a result of changes in energy laws, there is increasing interest in waste biomass from meat processing, which may constitute an important source of energy for power industry. Thermal utilisation of animal meals may be as an important source of energy and serve as an example of practical implementation of the principles of sustainable development and bioeconomy.
Opis
Słowa kluczowe
zrównoważony rozwój , biogospodarka , przemysł mięsny , odpady , sustainable development , bioeconomy , meat industry , waste
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 23, cz. 2 (2019), 73–80