Współdziałanie gmin w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego na przykładzie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Ruczkowski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest rekonstrukcja reguł działania (norm prawnych) odnoszących się do ustroju i funkcjonowania związku międzygminnego oraz potwierdzenie hipotezy o wysokiej efektywności realizacji zadań gmin związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego na przykładzie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Związek ten podejmuje szereg działań w zakresie m.in. ochrony wód, ziemi, powietrza oraz krajobrazu, prowadzenia edukacji ekologicznej, pozyskiwania środków w celu realizacji inwestycji ekologicznych oraz prowadzenia takich inwestycji, reprezentuje wspólne interesy gmin, umożliwia wymianę doświadczeń, szczególnie w zakresie zadań związanych z ekologią, a także inicjuje i wspiera indywidualne przedsięwzięcia proekologiczne gmin.
The purpose of the study is to reconstruct the operating principles (legal norms) related to the system and functioning of the union of municipalities and to confirm the hypothesis on high effectiveness of environmental protection and management tasks as illustrated by the example of the Ecological Union of the Koprzywianka River Basin Municipalities. The Union has been undertaking a number of actions in the areas, such as water, land, air and landscape protection, ecology education, ecological investment fundraising and ecological investment projects. It safeguards common interests of the municipalities and enables the exchange of experience, particularly in the area of ecological measures. The Union is also responsible for initiating and supporting pro-ecological activities of particular municipalities.
Opis
Słowa kluczowe
związek międzygminny , współdziałanie gmin , ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego , zadania gmin , gmina , a union of municipalities (gminas) , cooperation of municipalities , natural environment protection and management , tasks of municipalities , a municipality (gmina)
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 293–307