Brak uzgodnienia z innym organem administracji wymaganego w art. 106 § 1 kpa jako przyczyna wznowienia postępowania administracyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Krupa, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wznowienie postępowania administracyjnego polega na stworzeniu stronie prawnych możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ponownego wydania rozstrzygnięcia w sprawie już zakończonej wydaniem decyzji ostatecznej. Uzasadnione jest wtedy przeprowadzenie ponownie postępowania administracyjnego. Chociaż postępowanie administracyjne ma jednorodny charakter, to często specyfika postępowań szczególnych wymaga udziału innych organów administracji. Ustawodawca uznał za zasadne, aby organy współdziałające w sposób sformalizowany mogły wyrazić swoje stanowisko. Podstawową regulację prawną w tym zakresie zawiera przepis art. 106 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej mają prawny obowiązek współdziałania, co wynika zarówno z zasady państwa prawnego, jak i z zasady trójpodziału władzy (art. 2 i 10 Konstytucji RP). Konsekwencje prawne naruszenia obowiązku współdziałania określa art. 145 § 1 pkt 6 k.p.a., stanowiący procesową gwarancję, że do współdziałania organów z mocy art. 106 k.p.a. dojdzie. Art. 145 § 1 pkt 6 k.p.a. odnosi się zatem tylko do takich sytuacji, w których w ogóle nie zwrócono się o zajęcie stanowiska. Inne naruszenia art. 106 k.p.a. nie są objęte tym przepisem. Przyczyna ta odnosi się zatem do okoliczności związanych z prowadzonym postępowaniem jeszcze sprzed wydania decyzji dotyczących działalności organu administracji. Zajęcie stanowiska (uzgodnienie lub zasięgnięcie opinii) to typowa kwestia o charakterze formalnym. W związku z tym brak stanowiska innego organu trzeba traktować jako naruszenie zasad samego postępowania. Do powołania się na tę podstawę nie jest konieczne przedstawienie związku przyczynowego między brakiem stanowiska a treścią decyzji, gdyż wznowienie postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 6 k.p.a. następuje niezależnie od tego, czy brak współdziałania miał wpływ na treść decyzji.
Resumption of administrative proceedings aims to create a party legal possibilities for a new investigation procedure to be carried out and a new decision in a case already completed by the final decision to be reissued. Reconducting of administrative proceedings is then justified. Although administrative proceedings is homogeneous, in case of special procedures participation of other administration authorities is often required. The basic legal regulation in this area is included in the provision of art. 106 § 1 of the Code of Administrative Proceedings. Public administration authorities have a legal obligation to cooperate, which follows both from the principle of a legal state, as well as the principle of the separation of powers (art. 2 and 10 of the Constitution of the Republic of Poland). The legal consequences of the breach of the cooperation obligation are laid down in art. 145 § 1 point 6 of the Code of Administrative Proceedings, which creates a process guarantee for the cooperation of authorities pursuant to art. 106 to take place. Therefore art. 145 § 1 point 6 refers only to such situations in which a request to take a position has not been made. Other violations of art. 106 are not covered by this provision. Therefore this reason relates to the circumstances connected with the proceedings conducted before issuing a decision on the administrative body activities. Taking a position (through arrangement or consultation) is a typical issue of a formal nature. Therefore, lack of another authority’s position ought to be treated as a violation of the procedure rules. To refer to this basis it is not necessary to present a causal link between the lack of a position and the content of the decision, since restarting the proceedings on the basis of art. 145 § 1 point 6 occurs regardless the fact whether the lack of cooperation had an impact on the decision’s content.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie administracyjne , postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej , postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , administrative proceedings , proceedings on issuing an environmental decision, , proceedings on issuing a decision on construction conditions and land management , proceedings on issuing a decision on the location of a public investment
Cytowanie