Kształtowanie wydatków na opiekę zdrowotną jako problem społeczno-ekonomiczny

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Stańdo-Górowska, Halina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano problemy dotyczące finansowania opieki zdrowotnej. Przedstawiono źródła finansowania systemów opieki zdrowotnej na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem systemu funkcjonującego w Polsce. W opracowaniu omówiono kluczowe kwestie związane z wydatkowaniem środków finansowych, których rozwiązanie może się przyczynić do poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjentów. Poruszono także problem pomiaru efektywności wydatków poniesionych na ochronę zdrowia. Jednocześnie zwrócono uwagę na zjawiska naruszające stabilność systemów opieki zdrowotnej, których eliminacja prawdopodobnie przyczyniłaby się do bardziej racjonalnego wykorzystania ograniczonych funduszy będących w dyspozycji jednostek służby zdrowia.
This paper presents problems related to the health care financing. Presented are the sources of the health care financing in the world, with particular consideration of the system that is functioning in Poland. The paper discusses the key issues related to the health care funds expenditure, solving of which may contribute to the improvement of the patients' general health. Mentioned are also the problems of measuring the effectiveness of the expenditure on the health care. At the same time, the attention is turned to occurrences that destabilize health care systems, elimination of which probably would contribute to more rational utilization of the limited funds available to the health care organizations.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 70–79