Cooling Down Economy with Fiscal Policy in a Monetary Union

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Młodkowski, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper offers a modification to a simple theoretical framework of the DSGE class model for an open economy with extended microfoundations. It can be used for an analysis of an economy of a monetary union when a member state is hit by an asymmetric shock. The focus is on the response of national fiscal policy and its efficiency under nominal convergence criteria that apply for central government deficit and public debt. Due to non-Ricardian assumptions regarding representative agents it becomes possible to capture reaction of consumption and investment to alterations in the level of taxation. The proposed modification of the standard GIMF framework is quite simple and takes a form of introducing a limit for public debt (defined as % of GDP) and removing direct interaction with monetary policy that would otherwise (without full monetary integration) decrease social cost of fiscal contraction.
W opracowaniu proponuje się modyfikację prostych teoretycznych ram modeli klasy DSGE dla gospodarki otwartej o rozszerzonych podstawach mikroekonomicznych. Mogą one znaleźć zastosowanie w analizach gospodarki Unii Walutowej w sytuacji, kiedy państwo członkowskie znalazło się w sytuacji asymetrycznego szoku. Uwaga ogniskuje się na możliwych działaniach w ramach narodowej polityki fiskalnej i ich efektywności w sytuacji ograniczeń w postaci nominalnych kryteriów konwergencyjnych odnoszących się do deficytu budżetu państwa i długu publicznego. W oparciu o pozaricardiańskie założenia dotyczące reprezentatywnych agentów możliwe staje się uchwycenie reakcji konsumpcji i inwestycji na zmiany w poziomie opodatkowania. Proponowana modyfikacja ram standardów GIMF jest nieskomplikowana i przyjmuje kształt wprowadzenia ograniczeń dla zadłużenia publicznego (określonego jako procent PKB) oraz usunięcia bezpośrednich związków z polityką monetarną, która w przeciwnym wypadku (bez pełnej integracji monetarnej) zmniejszyłaby społeczne koszty ograniczeń fiskalnych.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 245-253