Kwestia godności ludzi pracy w nauczaniu papieża Jana Pawła II

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kietliński, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jan Paweł II zagadnieniu pracy ludzkiej poświęcił wiele miejsca i uwagi. Przypomniał stanowisko Kościoła katolickiego na temat pracy w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa i tradycję religijną. „Aktywność ludzka, jak pochodzi od człowieka, tak też ku niemu się skierowuje. Człowiek bowiem pracując, nie tylko przemienia rzeczy i społeczność, lecz doskonali też samego siebie. Uczy się wielu rzeczy, swoje zdolności rozwija, wychodzi z siebie i ponad siebie. Jeżeli się dobrze pojmuje ten wzrost, jest on wart więcej aniżeli zewnętrzne bogactwa, jakie można zdobyć (...) Stąd normą aktywności ludzkiej jest to, żeby zgodnie z planem Bożym i wolą Bożą odpowiadać prawdziwemu dobru rodzaju ludzkiego i pozwolić człowiekowi na realizowanie i wypełnianie pełnego swojego powołania bądź indywidualnie, bądź społecznie” (Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, nr 35). Napisał osobną encyklikę (Laborem exercens) odnośnie do pracy człowieka. W jego dziełach znajdujemy podkreślenie wartości pracy ludzkiej, jak i nieporównywalnej godności pracującego człowieka. Papież wskazuje na dar pracy, dzięki której człowiek zgodnie z zamierzeniem Boga może nie tylko przekształcać przyrodę i świat, ale przede wszystkim realizować ziemskie jak i nadprzyrodzone powołanie. Zwraca uwagę na indywidualny oraz na społeczny wymiar pracy ludzkiej, gdzie ten drugi umożliwia człowiekowi realizację dobra wspólnego.
John Paul II devoted a lot of space and attention to the issue of human work. He reminded the attitude of the Catholic Church to the subject of work based on the teachings of Jesus Christ and the religious tradition. “Human activity is for the benefit of human beings, proceeding from them as it does. When they work, not only do they transform matter and society, they also perfect themselves. They learn, develop their faculties, emerging from and transcending themselves. Rightly understood, this kind of growth is more precious than any kind of wealth that can be amassed (...) Here then is the norrn for human activityto harmonize with the authentic interests of the human race, in accordance with God's will and design, and to enable people as individuals and as members of society to pursue and fulfil their total vocation” (Second Vatican Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, Gaudium et spes, No. 35). He wrote a separate encyclical (Laborem exercens) regarding human work. In his works, we find an emphasis on the value of human labor and the incomparable dignity of a working man. The Pope indicates that having the gift of work people can not only transform nature and the world, but above all, realize the God's earthly and supernatural vocation. It draws attention to the individual and social dimension of human work, where the latter enables man to realize the common good.
Opis
Słowa kluczowe
Jan Paweł II o pracy , godność osoby ludzkiej , godność ludzi pracy , wartość pracy ludzkiej , John Paul II about work , dignity of the human person , dignity of working people , value of human work
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 57(1)/2019, s. 11–24