Развитие экологических инноваций в условиях техноглобализма

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Олийнич, Е.И.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współcześnie intensywny rozwój cywilizacji ludzkiej, który charakteryzowany jest poprzez dalsze przyśpieszenie postępu naukowo-technologicznego i równoczesne pogłębianie technoglobalizmu, stwarza realne zagrożenia dla dalszego istnienia człowieka – społeczeństwo wydaje się być uwięzione w pułapce zintensyfikowanych problemów ekologicznych wpływających na jego rozwój społeczno-ekonomiczny. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji współczesnego kryzysu ekologicznego konieczne jest wprowadzenie innowacji ekologicznych we wszystkich sferach życia człowieka. W opracowaniu przedstawiono krótki opis ekoinnowacji, współczesne tendencje ich rozwoju w Unii Europejskiej, Japonii, Chinach, Indiach, Stanach Zjednoczonych, jak również poddano dyskusji praktykę wprowadzania ekoinowacji na Ukrainie.
Nowadays the intensive development of human civilization, which is characterized as the further acceleration of scientific and technological progress and at the same time the deepening of technoglobalism, created the real threats of further human existence – the society is appeared to be in the trap of sharp ecological problems concerning its socio-economic development. In order to avoid negative consequences of modern ecological crisis it is necessary to introduce ecological innovations in all spheres of human life. In the article it is examined the short description of ecoinnovations; modern tendencies of their development in the EU, also in Japan, China, India, the USA; and the practice of introduction of eco-innovations in Ukraine is also discussed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 312-320