Efektywność wykorzystania e-usług w działalności polskich przedsiębiorstw

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Dębkowska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie efektywności wykorzystania e-usług w polskich przedsiębiorstwach przy pomocy metody DEA. Metoda ta wymaga określenia zmiennych stanowiących po jednej stronie nakłady, a po drugiej efekty. W badaniu wykorzystano dane GUS określające sytuację informatyzacji polskich przedsiębiorstw, jak również wykorzystanie w swojej działalności e-usług (nakłady) oraz dane dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstw (efekty). Analizę przeprowadzono dla województw Polski, co pozwoliło na porównanie i dokonanie rankingu badanych jednostek terytorialnych ze względu na efektywność wykorzystania informatyzacji i usług elektronicznych w przedsiębiorstwach tam zlokalizowanych.
The purpose of this article is to examine the effectiveness of the use of e-services in Polish enterprises using the DEA method. This method requires the determination of variables representing inputs on one side and on the other side effects. The study used data from GUS, indicating the situation of computerization of Polish companies, as well as use in their business e-services (inputs) and data on the financial situation of enterprises (effects). The analysis was conducted for the Polish states the, which allowed the comparison and ranking of territorial units based on effective use of IT and electronic services by businesses located there in.
Opis
Słowa kluczowe
sektor e-usług , DEA , efektywność techniczna , sector e-services , Data Envelopment Analysis , technical effectiveness
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 78-87