Zdalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w opiniach specjalistów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2002-12
Autorzy
Bobik, Bogumiła
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Czas zamknięcia szkół i placówek oświatowych w czasie pandemii COVID-19 zróżnicował dostęp dzieci i młodzieży do usług edukacyjnych i terapeutycznych. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się uczniowie o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie wyników diagnozy zdalnie prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej. Badanie przeprowadzono za pomocą metody sondażu diagnostycznego i techniki ankiety w grupie specjalistów (pedagodzy, nauczyciele rewalidacji, psychologowie i logopedzi) zatrudnionych w szkołach podstawowych specjalnych, w wybranych miastach województwa śląskiego. Zebrane wyniki dotyczą okresu od marca 2020 roku do marca 2021 roku. Podsumowując uzyskane opinie należy stwierdzić, że zdalnie świadczona pomoc była wyzwaniem dla specjalistów z powodu braku przygotowania bazy szkół, programów nauczania oraz uczniów i rodziców do takiej formy pracy. Dużym ograniczeniem była utrata bezpośredniego kontaktu z dzieckiem, który dotąd stanowił podstawę działań diagnostycznych, pomocowych, rewalidacyjnych i edukacyjnych. Utrudniony dostęp do specjalistycznego wsparcia spowolnił rozwój uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, a obowiązki związane z prowadzeniem edukacji i terapii spadły w dużym stopniu na rodziców lub opiekunów.
The time of school and educational facility closures during the COVID-19 pandemic diversified children’s and adolescents’ access to educational and therapeutic services. Students with special development and educational needs found themselves in a particularly difficult situation. The aim of this article is to present the results of the diagnosis of remote psychological and pedagogical help for students with intellectual disabilities in a special school. The study was carried out using the diagnostic survey method and the questionnaire technique in a group of specialists (school counselors, revalidation teachers, psychologists and speech therapists) employed in special primary schools in selected cities of the Silesian Voivodeship. The results were collected in the period from March 2020 to March 2021. Summarizing the outcome, it should be stated that remote assistance was a challenge for specialists due to the lack of preparation of the schools, curricula as well as students and parents for this form of work. A major limitation was the loss of direct contact with the child, which so far has been the basis for diagnostic, support, revalidation and educational activities. Limited access to specialist support slowed down the development of students with intellectual disabilities, and the responsibilities related to conducting education and therapy fell, to a large extent, on parents or guardians.
Opis
Słowa kluczowe
pandemia COVID-19 , nauczanie zdalne , pomoc psychologiczno-pedagogiczna , specjaliści , uczniowie z niepełnosprawnością , szkoła specjalna , sondaż diagnostyczny , COVID-19 pandemic , remote learning , psychological and pedagogical support , specialists , students with disabilities , special school , diagnostic survey
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 11 (2022), s. 119-137