Edukacja zdalna w opiniach młodzieży

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Bobik, Bogumiła
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja opinii uczniów klas starszych szkoły podstawowej (klasy V–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych na temat różnych aspektów zdalnej edukacji, jak jej organizacja i przebieg, trudności obiektywne i subiektywne deklarowane przez uczniów, wsparcie ze strony środowiska szkolnego i rodzinnego, relacje rówieśnicze. Do badania wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety. Badanie przeprowadzono wśród uczniów gliwickich szkół w formie online w ramach współpracy Uniwersytetu Śląskiego ze środowiskiem lokalnym. Zebrany materiał empiryczny pokazuje ocenę zdalnej edukacji przez uczniów. Do jej zalet zaliczyli: łatwość posługiwania się narzędziami cyfrowymi oraz wsparcie ze strony rodziców i nauczycieli. Wśród negatywnych stron nauki online wymienili: trudności ze skupieniem uwagi, organizacją pracy własnej i samodyscypliną, spadek zaangażowania, negatywne emocje (stres, zdenerwowanie, zmęczenie, lęk dotyczący zdawalności egzaminów), brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. Ogólnie uczniowie gorzej ocenili jakość zdalnej edukacji w porównaniu z tradycyjną. Wnioski z badań stały się podstawą do sformułowania propozycji rekomendacji służących poprawie jakości edukacji w podobnych sytuacjach.
The aim of the article is to present the opinions of students from older grades of primary school (grades V–VIII) as well as secondary school students on various aspects of remote education, such as: its organization, objective and subjective difficulties declared by students, support from the school, family and peers. A diagnostic survey and a questionnaire technique were used for the study. The research was conducted online among students from Gliwice schools, as part of the cooperation between the University of Silesia and the local community. The collected empirical material reveals the students’ opinions on remote education. Its advantages include: ease of use of digital tools and support from parents and teachers. Among the negative sides of online learning, they mention: difficulties with focusing attention, the necessity to organize one’s own work and self-discipline, decreased involvement, negative emotions (stress, nervousness, fatigue, fear of failing exams), lack of direct contact with peers. Overall, the students assessed the quality of remote education as worse compared to traditional education. The conclusions from the research became the basis for formulating recommendations for the improvement of the quality of education in similar situations.
Opis
Słowa kluczowe
zdalna edukacja , sondaż diagnostyczny , opinie uczniów , propozycje dotyczące formuły online w edukacji , remote education , diagnostic survey , students’ opinions , proposals for online education
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 9 (2021), s. 130–148