Using modern technologies in educational counselling in high schools in Spain (web application- e-portfolio)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Soler Costa, Rebeca
Soler Santaliestra, Juan Ramón
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
No doubt, the students’ diversity in each compulsory educational stage requires specific measures to be implemented. Due to the dissemination of Information and Communication Technologies (ICT) and the Virtual Learning Environments (VLE) worldwide, teachers and counsellors can use these technological resources to help students’ learning disabilities. Technological achievements may be useful in psychological counselling. Training coordinators, who carry out counselling, can make use of these technological resources to offer students support in their life-long learning process. In this article the authors try to examine how ICT & VLE can help when developing counselling in Secondary Education in Spain. This paper shows the results obtained through a multiple case study conducted in 10 High Schools, assuming quantitative and qualitative methodology. The results indicate the e-portfolio has proof to be an effective tool allowing the assessment of the students’ teaching-learning processes, helping in the process of guidance and school counselling.
Bez wątpienia różnorodność studentów na każdym etapie obowiązkowej edukacji wymaga zastosowania specyficznych pomiarów. Ze względu na światowe rozpowszechnienie Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych oraz Wirtualnych Środowisk Nauczania, nauczyciele i wychowawcy mogą korzystać z tych technologicznych źródeł, aby pomóc studentom z zaburzeniami w zdolności nauczania. Osiągnięcia technologiczne mogą być przydatne w poradnictwie psychologicznym. Koordynatorzy nauczania, którzy oferują porady mogą używać tych źródeł technologicznych, aby zaoferować wsparcie w procesie nauczenia przez całe życie. Artykuł ten ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób Technologie Informatyczne i Komunikacyjne oraz Wirtualne Środowiska Nauczania mogą pomóc w rozwoju poradnictwa w szkołach średnich w Hiszpanii. Ukazuje on wyniki badań przeprowadzonych w 10 takich szkołach z zastosowaniem metodologii ilościowej i jakościowej. Wyniki badań pokazują, że e-portfolio okazało się efektywnym narzędziem oceny w procesie nauki i nauczania oraz pomocnym w procesie poradnictwa w szkole.
Opis
Słowa kluczowe
learning strategies , e-portfolio , teaching-learning processes , evaluation , counselling , strategie nauczania , e-portfolio , proces nauczania i nauki , ocenianie , poradnictwo
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 370–383