Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Limański, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Konkurowanie nowymi i unikalnymi produktami dzięki rozwojowi wiedzy i innowacji jest istotnym stadium rozwoju gospodarki. W artykule przedstawiono wzrost znaczenia innowacyjności przedsiębiorstw w procesach konkurencji we współczesnej gospodarce w aspekcie teoretycznym z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu. Podkreślono znaczenie koncepcji tzw. otwartych innowacji, zgodnie z którą działalność badawczo-rozwojowa powinna umiejętnie łączyć wiedzę generowaną w przedsiębiorstwie z wiedzą możliwą do pozyskania z zewnątrz. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań realizowanych przez zagraniczne instytucje badawcze, które dotyczyły porównania innowacyjności wybranych krajów świata, w tym krajów Unii Europejskiej, stosunku obywateli różnych krajów do innowacji i sposobów reagowania na wszelkie nowości w produktach pojawiających się na rynku, a także zakresu i rodzaju innowacji wprowadzanych w przedsiębiorstwach.
Competing with new and unique products through the development of knowledge and innovation is an important stage in the development of the economy. The article presents the growing importance of innovation in the processes of competition in the modern economy in the theoretical aspects, using the available literature. It also focuses on the importance of the concept of open innovation, according to which R & D activities must competently combine knowledge generated in the enterprise with the knowledge possible to obtain from the outside. The empirical part presents the results of research carried out by foreign research institutions, which involved a comparison of innovation between selected countries in the world including the European Union, attitude of citizens of different countries towards innovation and ways of responding to any novelties in the products being launched, as well as the scope and type of innovations introduced in enterprises.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 135–147