Pieniądz i spójność procesów ekonomicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Żyżyński, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje kwestię roli pieniądza we współczesnej gospodarce. Proponuje redefinicję tego pojęcia i zdefiniowanie go jak „prawa do nabywania dóbr i usług”. Ten sposób rozumienia pieniądza pozwala lepiej zrozumieć jego funkcje w gospodarce i prowadzi do ważnych wniosków. Autor pokazuje mechanizm kreacji pieniądza w procesach realizacji funkcji pośrednictwa w systemie bankowym i rolę banku centralnego oraz związków z zagranicą ukazywanych w bilansie płatniczym. Opisuje kształtowanie agregatu pieniężnego i dowodzi, że kryzys współczesnego pieniądza w jego funkcjach ekonomicznych ma swe źródła w kryzysach instytucji współczesnego systemu finansowego.
The paper deals with an issue of a role of money in a modern economy. It proposes a new definition of this term and specifies it as “rights to buy goods and services’. Such a way to understand money allows to better understand its functions in the economy and leads to important conclusions. The author shows mechanism of money creation in processes of intermediation in a banking system and discusses a role of a central bank and international relationships reflected in a balance of payments. He describes creation of money aggregates and argues that crisis of modern money in its economic functions results from crises of institutions of the modern financial system.
Opis
Niniejszy artykuł jest dalszym (po artykule „Pieniądz jako prawo w aspekcie kryzysu jego funkcji we współczesnej gospodarce” [w:] „Gospodarka na rozdrożu XXI wiek”, red. A.Z. Nowak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW Warszawa 2015) rozszerzeniem referatu „Kryzys jako skutek kryzysu funkcji pieniądza i kryzysu instytucji”, przygotowanego na konferencję katedr finansów „Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka”, Windsor Palace Hotel & Conference Center, Jachranka k. Warszawy, 16–18 września 2015 r.
Słowa kluczowe
pieniądz , banki , kreacja pieniądza , kryzys instytucji , money , banks , money creation , institutional crisis
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 80-122